Saturday, November 25, 2006محکومیت دو روزنامه نگار ترک در نقده(سولدوز

محکومیت دو روزنامه نگار هویت طلب ترک نشریه فردای ما

ارومیه : دو روزنامه نگار به نامهای قربان عباسی و یوسف پیربوداغی از گردانندگان نشریه فردای ما ویژه نقده هریک به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند

"قربان عباسی" فرزند صفر ساکن نقده و از فعالان حرکت ملی آذربایجان در نقده و "یوسف پیر بو داغی" فرزند محمد از فعالان حرکت ملی آذربایجان درارومیه می باشند. اتهام نامبردگان چاپ و نشر مقالاتی در نشریه محلی" فردای ما(ویژه نامه نقده)" بوده و احکام صادره علیه آنها در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تایید شده است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home