Monday, August 22, 2011

Tәrәkәmә kökәnli Seçgin Türkoloq vә böyük bilginimiz Prof. Dr. Muharrem ERGİN (1923-6 Ocak 1995 Cuma)
Yard. Doç. Dr. Orhan Yavuz*Türkoloji sahasına merhaba diyen bir kimse Prof. A. Caferoğlu ile bütün Türk illerini ve obalarını dolaşır, Karahan'la edebiyatımızı tanır, A. N. Tarlan ile metinlere nüfûz eder, F. Timurtaş'la edebiyatımızı Anadolu'da kuranları ziyaret eder, N. Hacıeminoğlu ile Harezm ülkesini dolaşır, S. Buluç ile Anadolu'da ve Irak'ta gezerek çeşitli havalar teneffüs eder. Bu âlimlerden başka aralarında biri daha vardır ki onun, Türk milliyetçiliği, kısacası Türklük içinde mühim bir yeri vardır. Bu zât Prof. Dr. Muharrem Ergin Hoca'dır.

Muharrem Ergin Orhun'dan doğan bir ırmağın suladığı bahçeleri ve sarayları gezen adamdı. Türkolojide bir bütündü. O bizleri Ötüken'de Bilge Han'ın huzuruna çıkarmış, Büyük Vezir Tonyukuk'un sözlerini dinletmiştir. Yine O, talebelerini Karahanlı Sarayı'na götürerek Yusuf Has Hacip'in sözlerini öğretmiştir.

"Resûl Aleyhisselâm zam_nına yakın Bayat Boyundan Korkut Ata derler bir er koptu. Oğuz'un ol kişi tamam bilicisiydi." diyerek Dede Korkut'u O tanıtmıştır.

Muharrem Ergin bütün bunları anlatırken kendinden geçen bir samimiyetle büyük bir hizmet aşkının şuûrundaydı. Türk tarihini, dilini ve bu dilin en güzel sesini biz onda bulduk. O, Türk Dili'ni anlatışta Kaşgarlı Mahmud'un yolunu takip etmiştir. Muharrem Ergin Türkçenin dört bir tarafından sesler getirir, yalnız bir yerden değil Türk dünyasının her tarafından haber verirdi. Bir kelime, bir ek, hatta bir sesle bizleri bütün Türk boylarında dolaştırırdı. Bu yüzdendir ki Muharrem Ergin Hocamızla koca Selçuklu ülkesini geçip geldik, Gazne saraylarını çok uzaklardan seyrettik. Bu gelişte Türk Milleti'nin büyüklüğünü bize O gösterdi. Dilimizi sevmeyi O öğretti. O'nu bozanların Türk Milleti'nin düşmanı olduğunu, her zaman uyanık bulunmamızı, Timurtaş gibi, Hacıeminoğlu gibi hocalarla birlikte üstüne basa basa söyleyen hocalarımızdandı. Orhun'dan beri akıp gelen bu ırmağa pislikler dökerek, onu bulandıran, kokuşturan insanlara, kim olurlarsa olsunlar dikkat etmemizi isterdi. Dilde taviz vermememizi ister, kelimelerin sınırlar ötesindeki gücünden bahsederdi. "Okul" kelimesiyle Türkiye hudutları dışına çıkamayacağımızı ama "mektep" kelimesi ile bütün bir Türk, hatta İslâm ülkesini dolaşabileceğimizi, bunu hayatımızda her zaman yaşayacağımızı unutmamamızı isterdi. Muharrem Ergin her zaman Türk Milleti'nin değerlerini öne çıkarır, onlara değer verirdi. Türk ülkeleriyle anlaşmada hiç yabancılık çekmeyeceğimizi söyler, sınırlarımızın ötesindeki Türklerle ilgilenmemizi özellikle vurgulardı.Bir uçaydım bu çırpınan yelinen,

Bağlaşaydım dağdan aşan selinen,

Ağlaşaydım uzak düşen elinen,Bir göreydim ayrılığı kim saldı,

Ölkemizde kim kırıldı kim kaldışeklinde devam eden Şehriyâr'ın sesini duymamızı isterdi. O, İstanbul Türkçesinin asrımızın başlarında, Türkler'in bütün zamanlarda ve bütün mekânlarda konuştukları en estetik ağız olduğunu kavramıştı. Uzun hece saltanatının coşkun âhengini duymuştu.

Şimdi sizlere bu büyük insanın 72 yıllık hayat serüvenini tanıtmaya çalışacağım.

Muharrem Ergin Ahıska Türklerindendi. Babası Haydar ile annesi Nâime (nüfus kaydında Hanım)'nin oğlu olarak H. 1339, M. 1923'te doğdu. 1920'li yıllarda S.S.C. Birliği'nin sınırları içerisinde kalan bu bölgede yaşayan Türkler, kendilerine Terekeme veya Karapapak adını vermişlerdir. Ancak Türkiye'de Mesket Türkleri adıyla tanınmaktadırlar.

Timur devresinde Semerkand'dan göçen bu Türkler iki yüzyıl kadar İran'da Sulu düz>Sulduz bölgesinde yaşamışlar, sonra Ahıska vilayetine gelmişlerdir. İşte Muharrem Ergin, bu Terekeme Türkleri'nin beylerini teşkil eden Kemâloğulları adlı bir aileye mensuptur. Osmanlı idaresi bu beyler ailesine fermanla beylik de vermiştir.

Terekeme Türkleri 19. yy'ın sonlarında kendilerini Türk-Ermeni

mücadelesinin içerisinde buldular. Birinci Dünya Savaşı esnasında bu Türk-Ermeni mücadelesi en hat safhaya ulaştı ve savaştan sonra sınırlar belirlendiğinde Sovyetler tarafında kalan Terekemeler, artık bu topraklarda kalmanın güvenilir ve doğru olmadığını görerek Türkiye'ye göç etmeye karar verdiler.

Daha önceleri kış aylarında Kars civarında, yazın Ahıska vilayetinde yaşayan ve hayvancılıkla geçinen Kemâloğulları, küçük Muharrem'in doğumundan üç yıl sonra Türkiye'ye temelli göçü gerçekleştirmişlerdir. Devlet bu beyler ve reayasına Türkiye'de yerleşim bölgesi olarak Muş vilâyetinin Bulanık kazasını seçmiştir. Muharrem Ergin sülâlesinin Gögye'den Bulanık'a göçleri bir buçuk yıl kadar sürmüş ve 1926 yılında tamamlanmıştır. Göç eden dört kabile mensûbudur, altı kabilenin mensûpları ise orada kalmıştır.

Muharrem Ergin'in aile arasındaki adı Behram'dır, ancak nüfus kaydında Muharrem Ergin'dir.

Ergin ailesi 11 çocuklu kalabalık bir ailedir. Babası Haydar'ın ilk eşi Zöhre'den İbrahim, Mahyıldız, Celil, Kâmil ve Enver adlı beş çocuğu olmuştur. İbrahim ve Mahyıldız ailenin Gürcistan'da kalan fertleridir.

Annesi Nâime'nin ilk eşi Ali'den Bahri ve Mihriban adlı iki çocuğu vardır. Sonra babası Haydar ve annesi Nâime evlenirler ve bu evlilikten Bahri, Yıldız, Muharrem ve Fahrettin doğmuşlardır.

Muharrem Ergin ilk tahsilini Bulanık İlkokulu'nda yapmıştır. İlkokulu bitirince en yakın yer olan Muş vilâyeti merkezinde ortaokul açılmış, böylece Muharrem Ergin orta tahsiline devam etmek fırsatını bulmuştur. Ortaokul sıralarında lise ihtiyacı hâsıl olmuş, Muharrem Ergin bu ihtiyacını da devlet parasız yatılı imtihanına girerek karşılamıştır. İmtihanı kazanan Muharrem Ergin, kendisini Balıkesir Lisesi'nde bulmuştur. İlk ve ortaokulda çok parlak bir öğrencilik hayatı olan Muharrem Ergin Balıkesir Lisesi'nde de kendini göstermiş ve o zamanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bütün Türkiye ölçüsünde hazırlanan İftihar Listesi Kitabı'na girmiştir.

Muharrem Ergin'in lise bitirme imtihanlarının not toplamı bütün fakültelere girmesine imkan tanıyordu. Ancak O, İstanbul Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü tercih etmiştir.

Üniversite'de Reşit R. Arat, Ahmet Caferoğlu, İsmail Hikmet Ertaylan, Ali Nihat Tarlan, A. H. Tanpınar, Mecdut Mansuroğlu, Janos Eckmann, Ahmet Ateş, Abdülkadir Karahan, Mehmet Kaplan gibi hocaların öğretiminde başarılı bir yüksek tahsil hayatı sürdüren Muharrem Ergin 1946-1947 ders yılında fakülteden mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra bir yıl kadar Boğaziçi Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği yapmıştır. 1950 yılında açılan asistanlık imtihanını kazanarak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde vazifeye başlamıştır.

O zamanlar Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Türk Dili ve Türk Edebiyatı olmak üzere iki kürsü vardı. Ergin Türk Dili Kürsüsü'nde Ord. Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat'ın asistanı olarak, Vatikan Kütüphanesi'nde ikinci yazması bulunan Dede Korkut Destanları'nın karşılaştırmalı metni üzerinde doktora çalışmasına başladı. 1954 yılında doktorasını tamamladı. İki yıllık askerlik görevinden sonra da doçentlik çalışması olarak Dede Korkut Destanları'nın karşılaştırmalı metninin grameri ile sözlüğünü hazırlayıp 1962 yılında doçent ünvanını aldı. 1950'li yılların sonunda Türk Dili Kürsüsü, Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili adları ile bugünkü şeklini aldı. Eski Türk Dili Kürsüsü'nün başkanı Ord. Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat, Yeni Türk Dili Kürsüsü'nün başkanı ise Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu idi. Eski Türk Dili Kürsüsü başlangıcından bugüne kadar Orta Asya Türkçesini Yeni Türk Dili Kürsüsü ise 12. yy'dan itibaren Anadolu'da teşekkül eden Türkçe ve bugünkü dialektlerini incelemekteydi.

1964 yılında R. Rahmeti Arat vefat edince Doç. Dr. Muharrem Ergin, Eski Türk Dili Kürsüsü'nün başkanı oldu ve bu görevi yaş haddinden emekli olduğu Temmuz 1990'a kadar devam etti. 1964 yılında Özden Hanım'la evlendi. 1965 yılında Ergin çiftinin tek çocukları olan Çağrı dünyaya geldi.

Muharrem Ergin 1971 yılında Profesörlüğe yükseltildi. Profesörlüğe yükseltilirken biri Orhun Abideleri, diğeri Azerî Türkçesi adlı iki profesörlük takdim tezi hazırladı. 1968 yılından 1990'a kadar Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Muharrem Ergin başarılı ve parlak bir akademik hayat geçirmiştir. Türk Millî Kültür Vakfı'nın, Boğaziçi Yayınevi'nin, Aydınlar Ocağı'nın ve Milletlerarası Türkoloji Kongresi'nin üstün hizmet ve şeref armağanları ile taltif edilmiştir.

Hayatından küçük çizgiler verdiğimiz hocamız Prof. Dr. Muharrem Ergin başlı başına bir ekol olmuştur. O, Türkçeyi çok iyi konuşan kuvvetli bir hatipti. Vurgulaması, tonlaması ve telaffuzu çok iyi idi. Çok değerli öğrenciler ve ilim adamları yetiştirmesinden de anlaşıldığı gibi kelimenin tam mânâsı ile "Hoca" idi.

Muharrem Ergin telif özelliği taşıyan eserler vermiş bir âlimdir. O, Köktürk, Uygur, Azerî, Çağatay lehçelerini çok iyi biliyordu. Vermiş olduğu eserler Türk Dili'nin ve kültürünün çeşitli sahalarına aittir. Orhun Abideleri, Kitab-ı Dede Korkut gibi Türk Dili'nin gerçek anıtlarını; Şecere-i Terâkime, Kadı Burhaneddin Divânı gibi mühim metinlerini yayınlamıştır. Türk Dil Bilgisi onun meslekî eserlerinin en önde gelenidir. Bugüne kadar bir eşi, ve benzeri yazılamayan Türk Dil Bilgisi'nin onlarca baskısı yapılmış, saha ile uğraşan herkesin müracaat eseri durumundadır.

Ergin Hoca'nın bir başka eseri Osmanlıca Dersleri adlı ders kitabıdır. Eski yazının ve Osmanlıca'nın üniversitelerde kapısını açan ve mükemmel bir antoloji mahiyetinde orijinal bir eserdir.

Azerî Türkçesi sahasında iki dev eser yayınlayan Ergin'in bu sahadaki ilk eseri Şehriyâr'ın Hayder Baba'ya Selâm adlı iki şiirini esas alarak hazırladığı Azerî Türkçesi adlı kitabıdır. Bu sahadaki ikinci eseri yukarıda da zikrettiğimiz Kadı Burhaneddin Dîvânı'nın transkripsiyonlu metnidir.

Prof. Dr. Muharrem Ergin'in Dede Korkut Kitabı konusunda Orhan Şaik Gökyay ile münakaşaları vardır. Gökyay'ın yazdığı makaleleri ve Duçent-nâme adlı risâlesine cevap olarak Orhan Şaik'e Cevap adlı iki risâle yayımlamıştır.

Muharrem Ergin, hocalığın dışında bir düşünür, bir fikir adamıdır. O, Gökalp ve Atsız'dan sonra gelen, Türk milliyetçiliğinin büyük fikir adamlarından biridir. Türkiye'nin Bugünkü Meseleleri adlı hacimli kitabı büyük bir fikir eseridir. 1970'li yıllardaki duruma göre Türk'ün meselelerini bu eserinde çok mantıklı bir şekilde tasnif edip anlatmıştır.

Ergin Hoca'nın diğer fikir eserleri arasında Sovyet Emperyalizmi, Balkanlar ve Türkiye (1.7.1974) ile Türkiye'yi bugüne Getiren Tarihî Seyir (Ank. 1986) adlı eserlerini zikr edebiliriz. Çeşitli dergi ve Ortadoğu gazetesindeki siyasî yorumları ise Milliyetçiler Korkmayınız, Birleşiniz (Ank. 1976) başlığını taşır. O'nun gözden uzak kalan bir büyük eseri de 1945 ile 1988 yılları arasında yazdığı 200'ü aşkın ilmî ve siyasî makaledir. Ergin'in ilmî yorumları umûmiyetle üniversite dergileri dışında, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nün aylık organı Türk Kültürü dergisinde görülür. İlim politikasını genellikle Aydınlar Ocağı'ndaki çalışmalarında yapmış, siyasî yorumlarını ise Ortadoğu gazetesinde yayımlamıştır.

45 yılı aşan ilim hayatında bir çok üniversite hocası yetiştiren Ergin'in büyük bir hizmeti de Türkiye liselerindeki edebiyat öğretmenleridir.

Bu iki gruba onun yazı, konferans, panel, seminer, sempozyum, kollokyum ve kongrelerdeki görüşlerinden faydalanan, başka bir ifadeyle Muharrem Ergin Pınarı'ndan doyasıya, kana kana bilgi içen her yaştaki milliyetçiler ordusunu da ilâve etmek gerekiyor.

Türk politik mekanizması böyle bir adamı Millî Eğitim Bakanı, TRT Genel Müdürü, Millet Vekili yapamamıştır. Türk Dil Kurumu yeniden oluşturulurken bir vefâsızlık örneği gösterilmiş, ömrünün tamamını Türk Dili'ne hizmetle geçiren Prof. Dr. Muharrem Ergin, bir çoğu dilci bile olmayan, Türk dili için bir kelime bile fişlememiş kendi asistan öğrencileri Dil Kurumu'nun üyeleri olabilirken ne üzücüdür ki O dışarıda bırakılmıştır. Fakat, Muharrem Ergin Hoca, büyük bir Türk milliyetçisi, müstesnâ bir fikir adamı, dilimizin seçkin bir bilgini olarak kültür tarihimizdeki yerini almıştır.

Hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi verdiğimiz değerli hocamız Muharrem Ergin'i hayatının sonuna doğru yakalayan parkinson hastalığı sebebiyle zayıf düşen bünyesinin zatürreyi kaldıramaması neticesinde; 6 Ocak 1995 Cuma günü öğleden sonra dört civarında kaybettik. Muharrem Ergin gibi hocalar dünyaya az geliyor. Bütün varlığıyla ilme hizmet etmekten başka gayesi olmayan bu kişiler, yıllar boyunca bizlere ölçü ve önder oldular ve olacaklardır da...Onlar bu dünyadan göçebilirler, ama hiç bir zaman ölü olmayacaklardır. Çünkü onlar birer DEDE KORKUT'tur. Ve Dede Korkutlar hiç bir zaman ölmezler! Muharrem Ergin ulu kişiliği ve eserleriyle her zaman bizlerle beraberdir, dâimâ kalbimizdeki köşkünde bâkî kalacaktır.

Üstâd Atsız, Tuna ile Lena arasındaki Türk illerinin bağımsızlığını sadece sarsılmaz bir imanla tahayyül ederek gözlerini kapadı. O bu hayalin gerçekleştiğini görerek bahtiyar oldu.

Türk milliyetçiliği, bir bütün olarak gördüğü Türklük, Profesör Muharrem Ergin'e minnettardır.

Friday, December 24, 2010

كتاب ايل قاراپاراق (پدف)
http://www.binesheno.com/pdf/Ile-garapapag.pdf

كتاب ايل قاراپاپاق (متن)
http://www.binesheno.com/Files/books.php?idVeiw=1048&level=2&subid=1048
http://garapapag.blogfa.com/

Thursday, December 23, 2010

تصحيح يك ادعاي اشتباه يونس پارسا بناب: قره پاپاخها از امتزاج كردها و تركها بوجود آمده اند.

by Mehran Baharli on Friday, December 24, 2010 at 2:02am

دكتر يونس پارسا بناب، استاد دانشگاه واشنگتن روز یکشنبه 12 دسامبر 2010 مصادف با 21 آذر 1389 به دعوت “بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران ـ کانادا” به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد تشکیل حکومت ملی آذربایجان سخنرانی اي با عنوان “آذربایجان و مسئله ی ملیت ها در ایران: دیروز و امروز” انجام داده است.

http://www.shahrvand.com/?p=11268

وي در سخنراني خود در باره تبار و زبان ايل قاراپاپاق دو ادعاي نادرست كرده است:

"در کنگره ی فرقه ی دمکرات آذربایجان تمام ملیت های ساکن آذربایجان نماینده داشتند، حتی نماینده ای بود از قره پاپاخ ها که از امتزاج کردها و ترک ها به وجود آمده اند و زبانشان آمیزشی ست از زبان ترکی و کردی، آن ها هم حق نمایندگی داشتند در آن کنگره"،

اين ادعاها كاملا نادرست اند. نه ايل قاراپاراق از امتزاج كردها و تركها به وجود آمده است و نه زبانشان آميزشي است از زبان تركي و كردي. تنها يكي از تيره هاي سني يكي از طوائف قاراپاپاق بنام قازاق، در اثر تبديل زباني، اكنون كرد زبان شده است. بقيه تيره هاي اين طائفه، نيز همه طوائف ديگر ايل قاراپاپاق (آلواشلي، جان احمدلو، شمس الدينلي، سارال، توركاوون، چاخيرلي، آرپالي، ...) وهم چنين ديگر گروههاي تشكيل دهنده اهالي قاراپاپاق (ايناللي، افشار، مقدم، حيدرلو، بالخانلي، ...) نه خودشان و نه زبانشان از امتزاج با كردها به وجود نيامده است.

علاوه بر آن شركت قاراپاپاقها در حكومت ملي آزربايجان صرفا در حد داشتن نماينده در كنگره فرقه دمكرات آزربايجان و به عنوان يك مليت نبوده است. بلكه آنها به عنوان يكي از اركان تشكيل دهنده خلق ترك، از رهبران حكومت ملي آزربايجان و تعيين كنندگان سياستهاي فرهنگي آن بودند. چنانچه تقي خان بوزچالي (بزچلو) كه در آزربايجان سوسياليست هم حضور داشت معاون وزارت فرهنگ آزربايجان بود.

ادعاهاي آقاي پارسابناب در باره قاراپاپاقها، ادعاهاي كتابخانه اي برخي از محققين خارجي ناآشنا با جامعه ترك ساكن در ايران و آزربايجان جنوبي و نيز پان ايرانيستهاست. ايكاش ايشان به جاي تكرار اين ادعاهاي بي پايه، خود مستقلا در اين باره تحقيق كوتاهي مي نمود تا همچو ادعاي گزاف و تاسف آوري در سخنراني بنياد زبان و فرهنگ آزربايجان آنهم در سالگرد تشكيل حكومت ملي آزربايجان بر زبان آورده نمي شد. دست يافتن به اطلاعاتي در باره قاراپاقها (و گروههاي مربوط بزچلو، تركمه، سولدوز، قازاخ، ...) اكنون با وجود اينترنت سهلتر از آسان است. با صرف چند دقيقه به راحتي مي توان به صدها و هزاران نوشته تحقيقي و مونوگرافي در اين مورد دست يافت.

اينجانب به زودي نوشته اي در اين باره خواهم نوشت. اما اكنون علاقه مندان را به وئبلاگ سايت زير ارجاع مي دهم. و پس از آن نقل كوتاهي در باره قاراپاپاقها را از يك سايت قاراپاپاق مي آورم:

http://sulduz-az.blogspot.com/

تورکلر –

در محال سولدوز 8 طایفه از ایل قاراپاپاق که اکثریت جمعیت شهرستان را تشکیل می دهند طایفه ای از حیدرلو و بالکانی و اینانلی ( اینالو / ایلانلی؟) زندگی می کنند . قبل از آمدن قاراپاپاق ها به سولدوز طایفه ای از مقدم ها و افشارها نیز در محال سولدوز زندگی می کردند. تورک ها اکثریت جمعیت این شهرستان را تشکیل می دهند که مسلمان و شیعه مذهب می باشند

- کردها

از تاریخ 1315، تعداد 12 خانوار از کردها در شهر نقده ساکن شدند. که در حال حاضر در قسمتی از ضلع جنوب غربی شهرستان نقده ساکن هستند.

منبع: تاریخ آموزش و پرورش شهرستان نقده – عیسی یگانه

http://www.qarapapaq.com/

Monday, October 12, 2009

کنسرت موسیقی آذربایجانی در سولدوز برگزار شد

میللی حرکت یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۸:
سولدوز خبر: موسیقی آذربایجانی به هنرمندی گروه سَس با صدای مسعود فلاح و به مجریگری رسول اکبری در سالن ورزشی ولایت نقده با حضور مردم فرهنگ دوست ایل قاراپاپاق (بورچالی) برگزار گردید

ساعت 21 ، 17 مهرماه 1388 گروه موسیقی آذربایجانی سَس در سالن ورزشی ولایت نقده با حضور تقریباًً 2000 نفر از مردم هنردوست سولدوز و به دعوت موسسه آموزشگاه موسیقی ماهور به مدیریت احد رستمی، به ایفای موسیقی های تورکی پرداختند.

اما آنچه در مورد این کنسرت موسیقی می توان به آن اشاره نمود این است که کنسرت مذکور اولین کنسرت موسیقی غیربومی در شهرستان نقده می باشد. همچنین این کنسرت پس از 5 سال عدم صدور مجوز برای اجرای موسیقی حتی برای هنرمندان سولدوزی، برگزار گردید.

اعضای گروه موسیقی آذربایجانی سَس به شرح ذیل می باشد:

خواننده: مسعود فلاح - تار: شهریار صدیق - کمانچه: افشین علوی - ناغارا: رضا بناهت - قارمون: محمد سبک دستی - کیبورد: امیر پورفتحی - هم خوانان: سِویل یوسفی ، رها حکمی و هنگانه جبارپورفتوت

www.sulduz.tk

Tuesday, October 06, 2009فرماندار جانی سولدوز از قیام خونین خرداد 85 سولدوز می‌گوید!

میللی حرکت دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸:

نمایشگاه کتاب تبریز بهانه‌ای شد تا با تازه های نشر کشور آشنا شویم. علی رغم ضعفهای متعدد ،این نمایشگاه حاوی نکات جالبی بود که یکی از این نکات حضور کتاب جدیدی با موضوع قبام خرداد 85 بود .البته این کتاب نه به بازخوانی حقایق حوادث خرداد 85 ،بلکه روایتی است با قلم یکی از جنایتکاران قیام خرداد .

محمد امین فرد ، فرماندار وقت سولدوز نویسنده کتاب"گزارش مشروح حوادث خرداد 1385 در نقده و تحلیل فقهی سیاسی آن"در این نوشته علاوه بر تلاش برای خوش خدمتی به اربابان مرکزنشین به توجیه جنایات و اشتباهات خود پرداخته است .

این کتاب که در 165 صفحه و با تیراژ500 جلد توسط انتشارات اعظم در تبریز منتشر و به چهار فصل تقسیم شده است .

در فصل اول مؤلف گزارش مشروح خود از حوادث را تبیین کرده و نقش نهادها و منتفذین و عوامل باصطلاح نویسنده! اغتشاشات را از دید شخصی خود به قلم آورده است.در این بخش نویسنده تحلیلهای درخور خود را دارد که حاکی از سطح معلومات و قدرت تحلیل ضعیف نویسنده دارد . البته همانگونه که گفته شد شاید یکی از دلایل انتشار این کتاب تلاش نویسنده برای تبرئه خود می‌باشد. چرا که وی معتقد است عاملان قتل جوانهای بی گناه سولدوز فعالین ملی این شهر می باشند و مهمترین استناد وی شنود تلفنی از یک فعال ملی می باشد که گویا شب قبل از حادثه با شخصی خارج از استان! تماس گرفته و گفته است "مطمئن باشید که فردا از این حوادث کشته بالا می‌آوریم" !

وی در قسمت دیگری از این بخش از "سرداران بی ادعا"یی سخن به میان می‌آورد که همان قهوه نشینهایی بوده اند که "از نظر ظاهر ،طرفدار دولت به حساب نمی‌آمدند ،طی چند جلسه توجیح شده ودر سطح تاکسی ها ،قهوه خانه ها ،تفریح گاه ها پخش و با زبان خودشان از مطلومیت نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمتگزاران آن دفاع کردند."!!!

در دومین قسمت نویسنده با باصطلاح تحلیل سیاسی و فقهی و حقوقی این جریان به سوالاتی هچون "آیا تجمعات اوایل خرداد 85 جهاد بود ؟"،"آیا تجمعات اوایل خرداد 85 مقابله با قذف بود؟"،"آیا تجمعات اوایل خرداد 85 فتنه محسوب می شود ؟"و ... با اصول فقهی سعی در تحلیل حادثه‌ای دارد که اصولا ربطی به فقه ندارد . اما دلیل این کار تحصیلات عالیه مؤلف در زمینه فقه و حدیث می‌باشد و چرا ایشان به عنوان کارشناس فقه می خواهند اینچنین مسئله مهمی را تحلیل کنند و یا مهمتر از آن ،چرا اینچنین شخصی فرماندار یک شهر حساس می‌شود، از مسائلی است که به غیر از حکومت جمهوری اسلامی در هیچ ماشینی قابل هضم نیست.

در فصل سوم کتاب نویسنده باصطلاح نیم نگاهی به مساله ی قومیت و قوگرایی دارد که مجموعه‌ای است از تراوشات ذهنی نویسنده که نشان از سطح پایین سواد و ذهن نویسنده دارد و بالاخره در چهارمین فصل کتاب با عنوان "تحقیقی در باره علامت گرگ خاکستری به عنوان نشان ترک ها"که برگرفته از نشریه آران متعلق به یکی از بنیادهای شوونیستی که هر از چندگاهی در تبریز منتشر می‌شود،می‌باشد .

از دیگر نکات جالب این کتاب خود ستایی مفرط نویسنده می‌باشد که بارها و بارها به آن برخورد می‌شود.

لازم است که فعالین ملی محترم شهر پرافتخار سولدوز با مطالعه این کتاب جوابیه های متناسب را به قلم بیاورند . چرا که ممنوعیت و برخوردهای شدید با منتشر کنندگان بازخوانیهای حوادث خرداد از طرفی و انتشار اینچنین کتابهای بی مایه و پر از دروغی ممکن است علاقمندان بی اطلاع از تاریخ معاصر آذربایجان جنوبی را دچار ابهامات جدی بکند

Sunday, August 09, 2009بازداشت دو تن از فعالین سولدوزی به نامهای میر موسی ضیاء و مصطفی قاسمی در قلعه بابک

شنبه ۱۷ مرداد ۱٣٨٨ - ٨ اوت ۲۰۰۹
سولدوز خبر: دو تن از فعالین سولدوزی حرکت ملی آذربایجان در قلعه بابک(بذ قالاسی) توسط نیروهای اطلاعاتی کلیبر بازداشت شدند. میر موسی ضیاء و مصطفی قاسمی ساکن نقده که در مراسمی در قلعه بابک شرکت داشتند از سوی عوامل اطلاعاتی رزیم دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال یافتند.
این مراسم با حضور نزدیک به صد نفر با قراعت اشعار تورکی توسط شاعران و رقص آذربایجانی توسط گروه های رقص در قلعه بابک با تدابیر شدید امنیتی نیروهای نظامی و لباس شخصی همراه بود.
نیروها لباس شخصی با باتوم مردم را ضرب و شتم کرده و 3 نفر را بازداشت کردند.از وضع سلامتی بازداشت شدگان خبری در دست نیست.
این در حالیست که رزیم ایران با اجرای هرگونه مراسم در قلعه بابک شدیدا برخورد کرده و مانع از حضور مردم در این مکان می شود.

Friday, August 07, 2009استقبال گرم مردم سولدوز از قهرمان قایقرانی جهان


میللی حرکت دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۸۸:
سولدوز خبر: صدها تن از مردم سولدوز ساعتی قبل از آمدن محسن شادی در میدان شهرداری نقده تجمع نموده و گروهی دیگر از مردم به سه راهی محمدیار جهت استقبال از قهرمانشان شتافته بودند.

عده ای از جوانان با دست داشتن پارچه ها و نوشته هایی به زبان تورکی به استقبال محسن شادی افتخار آذربایجان آمده بودند و شعار یاشاسین آذربایجان و یاشاسین سولدوز سر می دادند.صیامی، یکی از چهره های شرکت کننده در قیام خونین سولدوز در سال 85 راهی زندان شد

میللی حرکت دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۸۸:
سولدوز خبر: بنابر خبرهای رسیده از زندان نقده، سیروس صیامی فعال فرهنگی سولدوز در زندان بسر می برد.


سیروس صیامی که نزدیک به 20 روز است در زندان می باشد و در حال گذراندن محکومیت 3 ماهه خود است.

صیامی قبلا این مدت حبس را تحمل کرده بود اما بار دیگر به دستور قاضی پرونده باید 3 ماه دیگر در زندان باشد.

دلیل صدوراین رای مشخص نیست اما بنظر می رسد قاضی با پیشنهاد اداره اطلاعات ایشان را روانه زندان کرده است.

سیروس صیامی فعال فرهنگی٬ هنرمند و آهنگساز اهل سولدوز که در جریان اعتراضات خرداد ماه ۱۳۸۶ در سولدوز بازداشت و پس از چند هفته حبس با قرار وثیقه آزاد شده بود٬ به سه ماه و یک روز حبس و سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود. سیروس صیامی به دلیل ساختن آهنگهای ملی آذربایجانی و اجرای آنها در مراسمهای دانشجوئی همواره تحت فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بوده است

Saturday, August 01, 2009برچلوها بر شما سلام

http://borchalo.persianblog.ir/post/28/

جناب آقاي علي خلخالي

برچلودان سيز قاراپاپاق لارا سلام

بيز اهالي كميجان و برچلو و بزچلو بو معلومات دان كه بير بويوك ايل بيزيم همخون لاريميزدان و قديمكي فاميل لريميزدان سولدوز ماحالينده و نقده شهرينده ساكنديلر چوخ اظهار خوشبختي ايليوريك .

من سيزدن عذر ايستيرم كه منيم يازيم ادبي بير مطلب دگيل ، ولي اگر ديسم كه بو منيم اولين توركي ديلينجه يازيم دور ، سيزده مني باقوشلاريز .

جناب آقاي علي خلخالي ، آذربايجانين بير محترم محقق لري ، بير مطالبي روزنامه لرينده يازوب و تماس لارينان منه جورئت ويريب كه اوز مملكتيمين تاريخينه بير موشتري گوزي نن باخام و اونا و آتا آنالاريميزا افتخار ايليم .

بيزيم ماحالين آدي برچلو و بزچلو دور و شهرستان اراك تابع لريندندير .

اراك دان برچلويا 85 كيلومتر آرا وار كه يولي آسفالت دور و اراكون شمال غربي سینده قرار توتوبدور ، همدان شهرين دن ده اورايا همن 85 كيلومتر فاصله وار و برچلو او بويوك و باستاني شهرين مشرق طرفينده واقع اولوب .

بو محال دا حدود 60 پارچه كند و آبادي جزو بورچلو دور و اللي مين جمعيتي وار.

بيزيم ماحال اراكون يوزده ايگيرمي ايكي قسمت بوغدا سوني توليد ايلر .

بوندن اضافه باش آرقودمويوم .

بير نچه صفحه مطلب يازموشام كه اوني سيزه تقديم ايديرم .

بو مطلب word محيطينده يازولوب و گنه ده سيزدن عذر ايستيوب و بو ايراق يولدان جناب آقاي عيسي يگانه خدمتينه ده سلام ويريرم .


بو مطلبي اگر لازم اولسا اصلاح و ويرايش ايدين .

محمد كميجاني

Friday, May 29, 2009درگذشت غریبانه مبارزی از قلب تپنده آذربایجان

میللی حرکت چهار شنبه ۶ خرداد ۱۳۸۸:
بنا به اخبار موثق رسیده به سولدوز خبر، مرحوم کریم محمدی از فعالین حرکت ملی آذربایجان که در تاریخ 6/10/1387 در کشور سوئد دار فانی را وداع گفته بود به مرگ طبیعی جان به جان آفرین نسپرده ، بلکه بعد از شکنجه فراوان بر اثر نوشیدن اجباری سم درگذشته است.

رژیم جمهوری اسلامی اجازه ورود پیکر ایشان از سوئد به ایران، برای تشییع جنازه و خاکسپاری در سولدوز، زادگاه وی را نداد و از این کار ممانعت بعمل آورد تا بدین طریق بر جنایت صورت گرفته سرپوش بگذارد. حتی مجالس ترحیم شادروان محمدی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار گردید.

کریم محمدی از فعالین سیاسی سولدوز بود که از اواخر دهه 50 در راه آزادی ملت خویش از دست ظلم و استبداد قدم برداشت و سالها در جمهوری آذربایجان شمالی اقامت داشت.گزارش مراسم یادبود سومین سالگرد قیام خونین بهار 1385 سولدوز

میللی حرکت چهار شنبه ۶ خرداد ۱۳۸۸:
مراسم یادبود و گرامیداشت سومین سالگرد قیام عظیم و خونین بهار 1385 آذربایجان جنوبی و شهادت فرزندان رشید ملت شریف تورک که خون پاک آن شهیدان راه آزادی ضامن حقانیت و به ثمر رسیدن حرکت می باشد، با حضور مردم آگاه و همیشه در صحنه سولدوز برگزار گردید.

ابتدای مراسم از ظهر روز گذشته در منزل شادروان شهید توحید آذریون در محله کؤهول نقده به دعوت خانواده آن شهید زنده یاد از جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان ، دوستان ، بستگان و آشنایان ایشان آغاز گردید.

بعد از صرف نهار مهندس اسماعیل بهرامی (یانان) شاعر نامی و توانمند سولدوز سخنرانی مختصری را ایراد فرمود. سپس حضار راهی حسینیه حضرت علی اصغر(ع) شدند.


مجلس یادبود شهدای قیام خونین خرداد 1385 سولدوز از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر در حسینیه علی اصغر نقده با حضور آحاد و اقشار مختلف سولدوز برگزار گردید.


عباس لسانی فعال برجسته و شناخته شده حرکت ملی آذربایجان روز گذشته برای شرکت در مراسم مهمان ویژه ی سولدوز، دروازه و قلب تپنده آذربایجان بود. یا به گفته دکتر اکبر اعلمی: «سولدوز آذربایجانین قئیرتی دیر»


در ساعت 17 جمع حاضر به سمت مزار شهدا برای تجمع در آنجا حرکت نمودند.

در تجمع بر سر مزار شهدا، دکتر پرویز محمدی به عنوان مجری برنامه، مراسم را شروع نمود. سپس کریم فتحی پور، برادر شهید حسین فتحی پور از جانب خانواده های داغدیده شهدا به مهمانان خوش آمدگویی و از جمع حاضر برای حمایتهای بی دریغ شان تشکر نمود. ایشان سخنان خود را با خواندن شعر به پایان رساند.


در اختتامیه تجمع نوبت به عباس لسانی این مبارز خستگی ناپذیر اردبیل رسید تا شرکت کنندگان در تجمع دیروز از سخنرانی فصیح ایشان بهره مند گردند.


در پایان مراسم جوانان پرشور و مشتاق سولدوز عکسهای یادگاری با عباس لسانی انداختند. و سپس تعدادی از تجمع کنددگان به همراه مهمانان دیگر شهرها برای بازدید به تپه باستانی حسنلو رفتند.


مراسم روز گذشته با کنترل بسیار شدید اداره اطلاعات برگزار گردید.

شایان ذکر است طی اخبار دریافتی، تعدادی اعلامیه مبنی بر تجمع در مزار شهدای قیام خونین خرداد 1385 سولدوز در عصر روز پنجشنبه هفتم خرداد 1388 در سطح شهر پخش شده است.
يانان


حوسئين خانا


حوسئين خانا


كريم فتحي پور


شهيدله ر مزاري


شهيدله ر مزاريسولدوز

گونتای گنجالپ


«سولدوز» بؤيوک چينگيز خان`ين ايقتيدارا يوکسه لمه يولونو آچان بير تورک- موغول قؤومودور.
(رشيدالدين فضل اللاه همداني «جامع التواریخ»)


سن منيم يوردومون قهره مان شهه ري
آدين ديره نيشله ائشيتدير سولدوز .
قورتولوش شرقيسين يوکسه ک بير سسله
بوتون تورک يوردونا ائشيتدير سولدوز.

تورک اوغلو شهيدله ر قوينوندا ياتار
دوًشله ري اورمو`دان تبريز`ه چاتار
توپلاييب بير يئره نه قده ر تورک وار
اؤزگورلوک اوغرونا ائييتدير سولدوز.

غئيره تين اؤنونده سجده يه گله ن
يولوندا جان وئريب روحه ن يوکسه له ن
قانييلا ظولمه تين باغريني دله ن
قوينوندا اويويان شهيددير سولدوز .

سنده ن اوزاقلاردا ياشاسام دا من
بوتون خه ياليما يئرله شميسه ن سن
عشقين اکسيک اولسا بير آن قلبيمده ن
وارليغيم جانسيز بير مئييتدير سولدوز.
27.05.2009


Güntay Gəncalp
Sulduz

”Sulduz” Böyük Çingiz Xanın iqtidara yüksəlmə yolunu açan bir türk-moğul qövmüdür.
(Rəşidəddin Fəzlullah Həmədani ”came-ul təvarix”)

Sən mənim yurdumun qəhrəman şəhri
Adın dirənişlə eşitdir Sulduz.
Qurtuluş şərqisin yüksək bir səslə
Bütün türk yurduna eşitdir Sulduz.

Türk oğlu şəhidlər qoynunda yatar
Düşləri Urmudan Təbrizə çatar
Toplayıb bir yerə nə qədər türk var
Özgürlük uğruna eyitdir Sulduz.

Qeyrətin önündə səcdəyə gələn
Yolunda can verib ruhən yüksələn
Qanıyla zülmətin bağrını dələn
Qoynunda uyuyan şəhiddir Sulduz.

Səndən uzaqlarda yaşasam da mən
Bütün xəyalıma yerləşmisən sən
Eşqin əksik olsa bir an qəlbimdən
Varlığım cansız bir meyitdir Sulduz.
27.05.2009

Sunday, March 29, 2009نارضایتی مردم نقده از رئیس ستاد انتخابات میر حسین موسوی در آن شهرستان

خبر انتصاب شیخ عبدالرحمان برزنجی به ریاست ستاد انتخابات میر حسین موسوی در شهرستان نقده، موجی از شگفتی و در عین حال ناراحتی را در بین مردم و فعالان سیاسی این شهرستان سبب گردیده است.

برزنجی که در انتخابات دور سوم شورای اسلامی از اشنویه، بخش کردنشین شهرستان نقده کاندیدا شده بود به علت عدم اتحاد ترک‌های شیعه که اکثریت جمعیت شهرستان را تشکیل می‌دهند و تعدد کاندیداهای آنها، به مجلس راه یافت و مشکلات زیادی را بر سر راه توسعه و پیشرفت این شهرستان به وجود آورد که خاطره بد آن هنوز هم از ذهن مردم منطقه زدوده نشده است. وی که دارای مدرک لیسانس حقوق بود در مدت 4 سال نمایندگی این حوزه تلاش‌های بسیاری را در جهت تغییر و تحریف هویت، مذهب و فرهنگ سولدوز و تغییر بافت جمعیتی نقده به نفع اقلیت کرد و اهل تسنن انجام داد و با حضور خود در مجلس با پوشش کردی(که قبل از ورود به مجلس این لباس را بر تن نمی‌کرد) ذهنیت منفی و نامناسبی از شهرستان نقده در مجلس شورای اسلامی و اذهان عمومی ایجاد نمود و با مانور بر روی مسئله قارنا و تلاش برای بر عکس جلوه دادن حوادث نقده که در آن اکراد تجزیه طلب در راستای تشکیل کردستان خیالی به نقده حمله کرده بودند، می‌خواست شهرستان نقده را که نزدیک 800 شهید نثار سرزمین و انقلاب اسلامی کرده به عنوان جنایتکاران جنگی معرفی نماید که با پیگری اهالی شریف این شهرستان این توطئه آقای برزنجی نقش بر آب شد.

حال این پرسش در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که ستاد مرکزی انتخابات میر حسین موسوی چگونه یک فردی را که مورد تنفر افکار عمومی در شهرستان نقده می‌باشد و هیچ تناسبی با مذهب، زبان و فرهنگ این منطقه ندارد به ریاست ستاد انتخاباتی آن شهرستان انتخاب می‌کند؟ آن ستاد محترم با وجود اینکه شهرستان نقده را که یکی از حساس‌ترین شهرستان‌های آذربایجان و شاید ایران می باشد نمی‌شناسد چگونه می‌خواهد در مناطق دیگر به فعالیت بپردازد و از انتخابات پیش رو سربلند بیرون آید. نقده در جریان اعتراضات مردم آذربایجان در خرداد 85 به اهانت روزنامه ایران به فرهنگ و زبان ترکی، شدیدترین اعتراض را از خود به نمایش گذاشت و چهار نفر از مردم این شهرستان در جریان این اعتراض جان خود را از دست دادند. اکنون که از دوران نمایندگی برزنجی سال‌های طولانی سپری گردیده و بخش اشنویه به شهرستان تبدیل شده است این سوال مطرح می‌گردد که چرا وی ریاست ستاد انتخابات را در شهرستان زادگاه خویش تقبل ننموده و چشم طمع به سولدوز(نقده) دوخته است؟ به نظر می‌رسد وی قصد دارد با سوء استفاده از محبوبیت مهندس میر حسین موسوی و در صورت انتخاب ایشان به ریاست جمهوری، اهداف سوء خود را در رابطه با شهرستان نقده که دوران نمایندگیش نا تمام مانده بود تکمیل نماید و این مسئله قبل از هر چیز بیشترین ضربه را به تعداد آرای مهندس موسوی که خود فرزند آذربایجان بوده و بیشترین آرا از این منطقه دارد خواهد زد. چرا که شهرستان نقده بیشترین تاثیر را بر استان آذربایجان غربی و مرکز آن اورمیه دارد. آیا با این وصف نمی‌توان به صداقت برزنجی در حمایت از میر حسین موسوی شک نمود؟! شاید ایشان ماموریت دارد مردم شهرستان نقده و استان آذربایجان غربی را ـ که به مسائل این شهرستان حساس می‌باشند ـ از کاندیدای محبوب و همولایتی خود دلسرد نماید. پس بهتر است تا دیر نشده مسئولان ستاد مرکزی انتخابات فردی متعهد و صادق را از اهالی بومی این شهرستان به ریاست ستاد انتخابات در نقده منصوب نمایند و سرنوشت انتخابات حساس دوره نهم ریاست جمهوری را در شهرستانها علی الخصوص در استان آذربایجان غربی به دست افراد فرصت طلب و قومیت گرایی چون امثال برزنجی نسپارند. انشاءالله آذربایجان این بار پیشا پیش مردم نقاط دیگر کشور از فرزند لایق و توانای خود حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.

Thursday, March 19, 2009تدابیر شدید امنیتی رژیم در محمدیار در روز چهارشنبه سوری

میللی حرکت چهار شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۷: سولدوز خبر: با فرا رسيدن چهارشنبه آخر سال و نزدیک شدن به عید نوروز و سالگرد تجمع در دهه اول سال نو در تپه حسنلو، تهدیدها و دستگیریها در شهر محمدیار از توابع سولدوز همچنان ادامه دارد.
از چندین هفته قبل تا به حال بسیاری از فعالین سیاسی و جوانان هویت طلب محمدیاری بدست نیروهای امنیتی رژیم دستگیر و یا احضار شده و از آنان تعهدنامه ای در رابطه با عدم شرکت در هر گونه تجمعی گرفته شده است.عضو سابق حزب دموکرات کردستان رئیس ستاد موسوی در سولدوز شد

میللی حرکت پنجشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۸۷:

سولدوز خبر: محمد امین برزنجی عضو سابق گروهک تروریستی دموکرات کردستان و از قاتلین جنگ خونین بهار 1358 سولدوز که به جرقه توابین پیوسته و در پاداش خوش خدمتی به رژیم جمهوری اسلامی در سومین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایندگی شهر اشنویه در مجلس منصوب گردید؛ اینک پس از گذشت سالها دوری آشکار از عرصه سیاست، مجدداً و اینبار با عنوان رئیس ستاد میرحسین موسوی (کاندیدای مطرح ریاست جمهوری) در سولدوز انتخاب گشته و بدین سان به فکر نشستن در منصب فرمانداری شهرستان نقده است.

میرحسین موسوی با انتخاب عضو سابق گروهک تروریستی کورد به عنوان رئیس ستاد خود در سولدوز دروازه و قلب تپنده آذربایجان زنگ خطر و بیدار باش را برای شورای انتخاباتی حرکت ملی آذربایجان به صدا در آورده است.

Friday, March 06, 2009پلمپ مغازه ها و اماکن کسب فعالین حرکت ملّی آذربایجان در سولدوز

يئيگون(جمعه) ١٦ اسفند ۱٣٨۷ - ٦ مارس ۲۰۰۹

سولدوز خبر:بدنبال پلمپ مغازه ها و اماکن کسب فعالین حرکت ملّی آذربایجان در سایر شهرها در سولدوز نیز این روند ادامه دارد. این در حالیست که ادارات مربوطه بدون دلیل و مهلت بصورت فوری مغازه ها را پلمپ و پروانه کسب فعالین حرکت ملّی آذربایجان در سولدوز را لغو کرده اند و اجازه گشایش مغازه و کسب درآمد به آنان داده نشده است؛ من جمله می توان به پیرایش «گؤزللیک سالونو» به مدیریت افشین پوینده (ائلخان) شاعر توانا و استاد رقص محلی ایل قاراپاپاق اشاره نمود که شامل تعاریف فوق گردیده است و اداره اطلاعات نیروی انتظامی از جانب حکومت بطور جد در سولدوز بجای اشتغال زایی ، اشتغال زدایی می کند. مجوز رانندگی تاکسی به بخاطر گذاشتن نوارهای موسیقی اصیل آذربایجانی لذا بجرم پان ترکیست از چندین نفر سلب گردیده و چندین مغازه ی دیگر نیز در سولدوز بسته شده اند

Saturday, November 29, 2008

یادی از سه شهید قهرمانیادی از سه شهید قهرمان

همزمان با اولین سالگرد شهادت مجید طالبی کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان منتشر می کند

یادی از سه شهید قهرمان جبهه ملی مبارزه با تروریسم در غرب آذربایجان

سوم آبان، اولین سالگرد شهادت مجید طالبی فعال حرکت ملی آذربایجان به دست گروه تروریستی پژاک می باشد. این فرزند دلیر وطن، با فعالیت ها و روحیه ملی گرایانه خدمت سربازی خود را آغاز و در این مرحله از زندگی نیز همچنان به تبلیغ اندیشه های حرکت ملی آذربایجان پرداخته و رسالت ملی اش را با قرار گرفتن در کنار کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان جهت دفاع از اراضی ملی آذربایجان به عرصه ظهور کشانید. متاسفانه در حالی که تنها بیست روز به پایان دوران خدمت سربازی شهید مجید طالبی باقی مانده بود، اختاپوس ترور و وحشت فرزند حرکت ملی آذربایجان را هدف گلوله های خود قرار داد و فرزند دیگری از آذربایجان را قربانی شهوت قدرت و ادعای ارضی پوسیده خود نمود. کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان در آن تاریخ با ارسال نامه ای به خانواده محترم وی و با حضور تعدادی از فعالین حرکت ملی آذربایجان – اورمیه- مراسمات مربوطه یاد شهید مجید طالبی را گرامی داشت. در اولین سالگرد شهادت مجید طالبی، کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان در نظر دارد برای اولین بار تصاویر و اسامی سه شهید بزرگوار جبهه ملی مبارزه با تروریسم در غرب آذربایجان را که از فرزندان لایق و گمنام حرکت ملی بوده و در کنار کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان به مبارزه با تروریسم و دفاع از اراضی ملی می پرداختند را منتشر نماید. باشد که روزی ملت آذربایجان یاد و خاطره این شهیدان و قهرمانانی را که به دلیل موقعیت کاری گمنام مانده و مبارزه می کنند در اتمسفری آزاد و ملی گرامی دارند
(مراسم یابود شهید مجید طالبی روز جمعه، سوم آبان از ساعت 3 الی 5 بعد ظهر در مسجد یاوران مهدی بلوار 17 شهریور برگزار خواهد شد)

کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان

شهید مجید طالبیمجید طالبی از فعالین حرکت ملی آذربایجان و صاحب کتابفروشی استاد شهریار در منطقه بلوار 17 شهریور اورمیه از جمله جوانانی بود که در محله بلوار اورمیه به فعالیت های ملی گرایانه مشغول و در بین جوانان آن منطقه به عنوان فعال حرکت ملی آذربایجان شناخته می شد. مجید طالبی در اعتراضات دوم خرداد اورمیه در آماده نمودن جوانان منطقه خود نقش بسزایی داشت. مجید طالبی قبل از آغاز دوران خدمت سربازی به کار آموزش زبان تورکی برای جوانان و پخش جزوه های ادبی، تاریخی و تئوریکی و تشکیل محافل ملی در محله خود مشغول بود. وی علیرغم اینکه دوران خدمت سربازی خود را سپری می کرد همچنان به فعالیت هویت طلبانه ادامه داده و با پخش اعلامیه و سی دی های افشاگرانه کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان در جبهه ملی مبارزه با تروریسم در غرب آذربایجان مبارزه ملی خود را به پیش می برد. متاسفانه این فعال حرکت ملی آذربایجان در حالی که تنها 20 روز از دوران خدمت سربازی اش باقی مانده بود، در منطقه زیوه اورمیه در یکی از حملات تروریست های پژاک قربانی غده سرطانی تروریسم گردید و به شهادت رسید. خبر شهادت مجید طالبی در سایه سیاست هدفدار بایکوت خبری حملات تروریست ها در غرب آذربایجان بسان دیگر قربانیان تروریسم بایکوت شد ولی فعالین حرکت ملی آذربایجان و کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان بنا به مسئولیت تاریخی و ملی ضمن انتشار خبر شهادت این فعال حرکت ملی با حضور در مراسم تشیع و تدفین پیکر وی یاد او را گرامی داشتند. کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان به پاس فعالیت های ملی مجید طالبی با ارسال نامه ای به خانواده این شهید بزرگوار وی را اولین شیهد ملت آذربایجان در جبهه مبارزه ملی با تروریسم عنوان کرد.

یادش گرامی باد

کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان

نام : مجید طالبی
متولد:1366
محل شهادت : منطقه "زیوه" شهر "اورمیه"
تاریخ شهادت : 3/ 8 / 1386
شغل پدر : تعویض روغنی
پسر دوم خانواده
طبقه مالی : متوسط
مزار : قطعه عمومی باغ رضوان اورمیه

مجید طالبی بعد اخد دیپلم در رشته جوشکاری از هنرستان خوارزمی اورمیه به خدمت سربازی اعزام شد و حدودا یک سال از خدمتش می گذشت در منطقه زیوه در تله انفجاری گروه تروریستی پژاک گیر کرده و به شدت زخمی شد و در این حین اعضای گروه ترویستی پژاک سر رسیده و تقریبا یک خشاب گلوله در بدن وی خالی کرده و او را به شهادت رساندند.

وی از فعالین حرکت ملی آذربایجان بود که در قیام مردم آذربایجان در خرداد 1385 اورمیه نقش موثری شرکت داشته و همواره در اجتماعات حرکت ملی اورمیه شرکت می کرد . وی که از فعالین شناخته شده در منطقه ولیعصر(فلکه جیران) به شمار می رفت در این خیابان اداره کتابفروشی استاد شهریار را برعهده داشت که بعد از شهادت وی برادرش در آن محل مشغول کار بوده و جدیدا شعبه دوم این کتابفروشی با همان نام در خیابان حسین آباد و شعبه سوم هم در خیابان کاشانی تاسیس شده است.

شهید فرهاد قوروقچو
شهید فرهاد قروقچو فرزند غیور شهر هیشه قهرمان سولدوز، یکی از علاقمندان حرکت ملی آذربایجان بود که در خانواده ای مملو از شعور ملی گرایانه زندگی سپری کرده و خانواده این شهید در راه مبارزه با شوونیسم فارس در خرداد 85 طمع تلخ بازداشت ها چشیده و در نهایت فرزند دلیر مرد خود را در راه مبارزه با تروریسم فعال در غرب آذربایجان و در دفاع از کیان تاریخی آذربایجان تقدیم نمود. فعالین حرکت ملی آذربایجان – سولدوز- با حضور در مراسم تدفین و تشیع این شهید بزرگوار و با نصب پلاکارد ها به زبان تورکی همدردی خود را با خانواده داغ ددیده وی اعلام کردند. کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان با ارسال پیامی به خانواده این فرهاد قورقچو آن را شهید ملت آذربایجان در جبهه ملی مبارزه با تروریسم عنوان نمود.

یادش گرامی باد

کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان

شهید حمید تقی پورفرزندی دیگری از دیار سر افراز و قلعه مستحکم هویت طلبی آذربایجان، شهر سولدوز می باشد. شهید حمید تقی پور به رغم آن که در منصب دولتی شاغل بود ولی در خانواده ای حضور داشت که فریاد اعتراض در خرداد ماه 85 بر کشید و زمانی که پیکر این شهید به دست تروریست های جنایت کار تکه تکه شد هنوز خانواده وی طمع سلول های انفرادی را می چشید و خبر تلخ شهادت این شهید بزگوار سببی گردید بر رهایی فرزند دیگر خانواده. تصویر و اعلامیه این شهید بزرگوار سخن های بسیاری برای گفتن دارد. فعالین حرکت ملی آذربایجان – سولدوز- با حضور در مراسم تدفین و تشیع این شهید بزرگوار نفرت خود را از تروریسم اعلام کردند. کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان با ارسال پیامی به خانواده بزرگوار این حمید تقی پور آن را شهید ملت آذربایجان در جبهه ملی مبارزه با تروریسم عنوان کرد.

یادش گرامی باد

کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان

Sunday, September 21, 2008

وزير مختار فرانسه «اوژن اوبن» در ميان قاراپاپاق هاوزير مختار فرانسه «اوژن اوبن» در ميان قاراپاپاق ها

--------------------------------------------------------------------------------

حاج نجفقلی خان امیرتومان و سران قاراپاپاق
--------------------------------------------------------------------------------


«اوژن اوبن» سفير فرانسه در كتاب «ايران امروز ۱۹۰۷ ـ ۱۹۰۶»[۱] می نويسد: بعد از عبور از تنگه

«كمرقادا»[۲] (كمر سنگها) و روستای «شيخ احمد»، منطقه سولدوز آغاز می ‌گردد. كمی پايين‌تر، بركه

مدوری قراردارد كه از حرارت تابش آفتاب تابستان خشك شده است. مالك اين روستا، اسدخان[۳]

«سرهنگ»، به همراه سوارانش، تا گردنه به پيشواز ما آمده است ...


--------------------------------------------------------------------------------


«اوژن اوبن» سفير فرانسه در كتاب «ايران امروز ۱۹۰۷ ـ ۱۹۰۶»[۱] می نويسد:

"بعد از عبور از تنگه «كمرقادا»[۲](كمر سنگها) و روستای «شيخ احمد» منطقه سولدوز آغاز

می ‌گردد. كمی پايين‌تر، بركه مدوری قراردارد كه از حرارت تابش آفتاب تابستان خشك شده

است. مالك اين روستا، اسدخان[۳] «سرهنگ»، به همراه سوارانش، تا گردنه به پيشواز ما آمده

است. او با اشاره، زمين‌های روستايش را نشان داده و با تعظيم غرائی می ‌گويد:

تمامی اين روستا به جنابعالی تعلق دارد و اينجانب شش دانگ آن را به رسم «پيشكش» حضور

مبارك تقديم می‌ كنم.

به فاصله سي كيلومتر از «ديزج»[۴] روستاي «محمديار» واقع شده است. از همه روستاهاي

دشت مجاور، به اينجا آمده اند. نمدهاي باريك و دراز، روي كفل اسب‌ها را پوشانده و

منگوله‌ هاي ابريشمي به پهلوي زينها آويزان است. به سينه اسبان نيز رشته‌هاي چرمي انداخته‌اند.

ركاب‌هاي بزرگ نقره كوب، كمربندها و لباس‌هايي با رنگ‌هاي تند. سواران عمامه‌ هايي دور

كلاه ‌هاي نوك تيز پيچيده و از روي موهاي بلند بر سر گذاشته‌اند. و فرقي مياني، زلف سر را

درست به دو قسمت تقسيم مي‌كند. پارچه‌هاي لطيف و مجزاي آستين جامه‌ها، در برابر باد، دائماً

در حال تموج و حركت است.

رؤساي ايل كه در پيشاپيش آنان، فراشها مجهز به چوب دستي‌ هاي نقره‌ اي حركت مي ‌كنند، از

راه مي ‌رسند.

ايل «قارا‌پاپاق» دره «گادار چائي»[۵] را كه رود جاري در آن از سوي جنوب به درياچه

می ‌ريزد، در تصرف خود دارند. «سولدوز» كه اسم اين منطقه است، اسم قبيله‌ تورکی بود

كه اكنون ديگر اثري از آنان برجاي نمانده است.[۶] كساني كه اين منطقه را به اشغال خود

درآورده ‌اند، در گذشته به نام «بوزچالو» (بورچالی) ناميده مي ‌شدند. آنها به يك قبيله تورك، كه

هم اكنون در حول و حوش همدان استقرار يافته‌ اند، تعلق دارند. شاه عباس آنان را متفرق ساخت

و عده‌ اي را ميان تفليس و آقستافا اسكان داد. اعقاب آنان بعد از غلبه روسها بر آن مناطق، از

جلوي آنان گريخته[۷] و خود را به نزديكي «وان» رساندند و در اين محل اقامت جديد، به اسم

«قارا‌پاپاق» (يعني كلاه سياه) شهرت يافتند. بعد از عقد قرارداد صلح تركمان چاي، عباس ميرزا

منطقه سلدوز را به آنان واگذار نمود. در آخرين كوچ، «نقي خان» ايلخاني قبيله بود.

يكي از برادر زاده‌هاي وي به نام «نجفقلي خان»[۸] امير تومان هم اكنون رئيس موروثي ايل به

شمار مي‌رود.

امّا والي آذربايجان، كه علاقمند است اينگونه خود مختاري ‌هاي خطرناك را از ميان بردارد، با

دادن عنوان حاكم به يكي از اعضاي ديگر اين طايفه، موسوم به «حسنعلي خان ميرپنج»، در

واقع قدرت اصلي را به شخص اخيرالذكر تفويض كرده است.[۹] با وجود اين، سازمان و سلسله

مراتب ايلي هنوز دست نخورده در جاي خود محفوظ است. هر كدام از دسته‌ هاي هفت ‌گانه ايل

«سر دسته»اي دارند. «نقده» كه دهستان بزرگ ششصد خانه‌اي است، مركز منطقه به شمار

مي ‌رود. «قارا‌پاپاق»ها پنج هزار خانوار و همه آنان شيعي هستند. آنها نوعي سادات خاص هم

دارند كه به «اولاد سيد علي مرحوم» معروف ‌اند و در هر جابجايي و كوچ ‌هاي مختلف همواره

همراه اين ايل بوده‌ اند. علاوه بر هفت دسته مذكور در فوق، عده‌ اي از بازماندگان افشارها نيز

با افراد ايل «قاراپاپاق» درهم آميخته و در يكصد و بيست[۱۰] دهكده اين منطقه زندگي مي‌ كنند.

ضمناً يك هزار خانوار نيز از «وان» آمده‌ اند تا در خاك ايران، از زمين‌هاي «قارا‌پاپاق»ها،

سهمي براي خود دست و پا كنند. ولي مذهب آنها سني است.[۱۱]

مسيحيان ـ جمعاً دويست خانوارـ كه در ميان دو قوم تقسيم شده‌اند، زارع هستند و در ميان

مسلمانان متفرقند. يهوديان، سيصد خانوار ـ به خرده فروشي و دوره‌ گردي اشتغال دارند.

دو سوم آنان، به همراه خاخام بزرگ، در نقده سكونت اختيار كرده‌اند."


براي روشن شدن منشاء اشتباهات «اوژن اوبن» لازم است كمي در اينجا درنگ كنيم:


۱ـ هيچوقت مسيحيان سولدوز بيش از ۵۰ خانوار نبوده‌اند كه در نقده، ایراخ دهنه و محمديار

ساكن بودند.


اگر مسيحيان ۲۰۰ خانوار و يهوديان ۳۰۰ خانوار و توركان سني آمده از اطراف وان ۱۰۰۰

خانوار باشند يعني در مجموع ۱۵۰۰ خانوار غير قاراپاپاق؟!

۲ـ در جاهاي متعدد اين كتاب اشاره شده است كه ميان سران ايل بر سر سمت اميرتوماني و هم

بر سر سمت «حاكم» رقابت بوده و همگي از اولاد نقي خان بودند. خان‌ هاي محمديار نيز با

خان ‌هاي راهدهنه بر سر حاكميت رقابت مي ‌كردند.

۳ـ نظر به اين كه اوژن اوبن هيچ سخني از ملاقات خود با امير تومان نمي ‌دهد، معلوم است كه

نجفقلي خان اعتنايي به او نكرده است، كه اوبن مسير نقده يا راهدهنه را كه آن وقت راه رسمي

بوده است، را ترك كرده و از مسير محمديار عبور كرده و گزارشات ناصحيح به او داده شده و

كلاه گشادي بر سرش رفته است.

حاج نجفقلی خان امیرتومان و سران قاراپاپاق

۴ـ در زمان مسافرت او(۱۹۰۶ميلادی ـ ۱۲۸۵شمسي) راهدهنه مركز اداري سولدوز بوده حتي

در زمان رضاشاه اولين مركز جمعيت شير و خورشيد، بيمارستان، تلگرافخانه و... همه در

راهدهنه مستقر بودند. حتي هنگام تأسيس اولين ژاندارمري به فرماندهي «سروان ميرزا عرب»

مقر آن در راهدهنه بود و اسناد موجود دقيقاً اين مسائل را روشن مي ‌كند.

--------------------------------------------------------------------------------

[۱]. ايران امروز ۱۹۰۷ـ ۱۹۰۶، نوشته اوژن اوبن، ترجمه و حواشي از علي اصغر سعيدي

چاپ نقش جهان، ۱۳۶۲.

[۲]. «كمرقايا» صحيح است: صخره كمربندي.

[۳]. اسدخان سرهنگ، پدر مرحوم قلي ‌خان سارال چيانه، ساكن عجملو مي ‌باشد.

[۴]. منظور ديزج از محال «دول» است.

[۵]. اوژن اوبن در كتابش «Ghadar - Tchai» (گادارچائي) و صحيح نوشته شده است،

مترجم به غلط «قادرچائي» آورده است.

[۶]. پيشتر به شرح رفت كه قوم سولدوز مغولي امروز بخش عمده‌اي از علويان تركيه هستند.

[۷]. پيشتر توضيح داده شد كه قاراپاپاق در فاصله دو جنگ ايران و روس در دوره مداهنه، به

درخواست عباس ميرزا از ناحيه ايروان آمده و مسئله «گريختن» صحيح نيست.


[۸]. باز اوژن اوبن اشتباه كرده است؛ نجفقلي خان امير تومان از اولاد خودِ نقي خان است.


[۹]. علت تأسيس سمت «حاكم» در پيش گذشت. حسن خان هرگز حاكم نبوده بلكه مدتي كوتاه

سمت اميرتوماني داشته است، كه در جاي خودش در اين كتاب بحث شده است.


[۱۰]. افزايش دهات از ۱۰۰ به ۱۲۰ در فاصله آمدن ايل به سولدوز و حضور روز افزون،

منطقي به نظر مي ‌رسد.


[۱۱]. كاملاً سخن بي‌ موردي است، اگرهر خانوار را مطابق آن روز دستكم هشت نفر حساب

كنيم ۸۰۰۰ نفر تورك سني مذهب در ميان قراپاپاق، مي ‌شود. مراد او همان طايفه «قزاق» است

كه در اين كتاب به شرح رفته است. قزاق‌ها در زمان عبور اوبن از سولدوز فقط چهار روستاي

آباد داشته ‌اند اگر ساكنين چهار روستا ۸۰۰۰ نفر باشند بايد مجموع قاراپاپاق ۲۴۰۰۰ نفر باشد

كه رقمي بس اغراق ‌آميز است و هرگز جمعيت قاراپاپاق به اين رقم حتي نزديك هم نشده است.

Saturday, September 20, 2008

انتشار نشریه تروریستی هه تاو در سولدوزانتشار نشریه تروریستی هه تاو در سولدوز


میللی حرکت پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۷:


کمیته مردمی دفاع از غرب آذربایجان

واحدخبر-شاخه سولدوز

بنا بر اساس اخبار كسب شده توسط شاخه سولدوز كميته مردمي دفاع از غرب آذربايجان، روزنامه (یا نشریه) داخلی «هه‌تاو» در شهرستان نقده با تیراژ بالا چاپ و در همه جای شهر پراکنده شده و اکثر مطالب آن به زبان کردی نوشته شده و مصاحبه‌ای نیز با فرماندار محترم صورت گرفته است. ولی چیزی که خیلی جالب می باشد نشریه داخلی مربوط به یک N.C.O تازه مجوز گرفته چگونه می‌تواند با درج قیمت 2000 ریال در شهر فروخته شود. اگر این نشریه داخلی می باشد چگونه به شکل گسترده‌ای در شهر پخش شده و نه اداره ارشاد و نه اداره اطلاعات بدان اعتراض ننموده‌اند و این در حالی است که مسئولین نسبت به ترک‌ها موضع خصمانه‌تری اتخاذ نموده‌اند.

در شهري كه اقليت مهاجر كرد تنها حدود 10 درصد شهرستان نقده را تشكيل ميدهند، کلاس‌های زبان کردی برای کردها آزاد می‌باشد و تدریس زبان ترکی برای ترک‌های شیعه ممنوع! چگونه است که کردها دارای کانون و انجمن ادبی می‌باشند (البته حق مسلم آنها می باشد و منکر آن نیستیم) ولی ترک‌ها حتی یک انجمن شعر در داخل اداره ارشاد نیز ندارند. این سیاست یک بام و دو هوا تا کی ‌می‌تواند ادامه داشته باشد. بالاخره صبر جوانان نقده و سولدوز نیز حدی دارد و تبعات منفی چنین اقدامات نسنجیده دامن جمهوری اسلامی را خواهد گرفت! و این سیاست، بی اعتمادی جوانان ترک‌زبان را به دنبال خواهد داشت که در دراز مدت به ضرر حاکمیت نظام اسلامی می باشد.

جوابیه‌ای به وبلاگ سولدوز نیوز، متعلق به وابستگان حاكميتي در شهرستان نقدهجوابیه‌ای به وبلاگ سولدوز نیوز، متعلق به وابستگان حاكميتي در شهرستان نقده

میللی حرکت پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۷:

(خیلی فکر کردیم تا از جواب دادن به این مطلب که از سوی شما برادر کم تجربه نوشته شده است سرباز زنیم ولی ترسیدیم مبادا بی جواب گذاشتن مطلب شما شاید بی ادبی تقلی شود)


با سلام به همشهری محترم و طلبه گرامی، جناب آقای احسان قلندری.

برادر عزیز و گرامی بنده به عنوان یکی از امضا کنندگان همان طومار که جناب عالی در مورد آن این چنین نظر داده‌اید: «در حاشیه طومار محرمانه که در ... امضا شده».

اولا، به خدمت شما همشهری گرامی عرض کنیم که این طومار در بازار نقده و در روز روشن امضا شده نه در ...که ظاهرا شما از آن خبر داشته‌اید که آدرس ... داده‌اید.

دوماً، ادعا کرده‌اید که «تاکنون هیچ کسی به سولدوز نیوز آنرا مخابره نکرده لااقل بازتاب داده نشده است..؟!

برادر گرامی اکثر روزنامه‌های سراسری و استانی این طومار را انتشار داده‌اند و در مجلس نیز سه تن از نمایندگان محترم مجلس در مورد آن نظر ارائه نموده و اعتراضی را براساس همین طومار به آقای مشایی داشته‌اند که یکی از این نمایندگان روحانی معزز جناب ذاکر می‌باشند. اگر ناراحتی شما از بابت خبر ندادن به شما می‌باشد شما باید تلاش کنید تا اعتماد اکثریت جامعه را بدور از خواسته‌های حزبی خود بدست آورید تا آن جایگاه را کسب کنید و بعدا چنین ادعایی را ارائه کنید و این ادعا در حالی ارائه می‌شود که شما این افراد را به پان ترکیسم ربط می‌دهید و حتی این طومار را (شب‌نامه) خطاب نموده‌ید. شما فکر نمی‌کنید که در صورت بازتاب این مطلب در وبلاگ شما، شما را اشخاصی مثل خودتان به پان ترکیسم محکوم می‌کردند!!! و یک نفر طلبه نیز به جمع پان ترک‌ها افزوده می‌شد!!!(خدای نکرده)

سوماً، شما ادعا کرده‌اید «دوما مردم نقده که همه قره‌پاپاق نیستند تیره‌های مختلفی از ترک‌ها علاوه بر کردها وجود دارند که به نظر می‌رسد دوستان پان ترکمان از وجود آنها در شهر بیخبرند که هر اطلاعیه (شب نامه) منتشر می‌شود زود امضای قره پاپاق را زیرش جعل میکنند و اقوام دیگر را به حساب نمی‌آورند گویا نقده کلا قره پاپاق است و صد البته این قره پاپاقها هم از اقوام برگزیده روی کره زمین هستند نه بابا برادر اینها هم آدمند یکمی بازتر فکر کنید».

برادر محترم، اگر شما متن را دیده باشید در متن چنین آمده است: «با سلام، احتراما جمعی از اهالی شهر نقده و فرزندان ایل قره‌پاپاق با کمال تاسف و تعجب بسیار به استحضار می‌رسانند- ...». آیا شما عبارت «جمعی از اهالی نقده» را چگونه تفسیر می‌کنید و در ادامه این چنین همه را تکفیر می‌کنید حتی ایل قره‌پاپاق که بسیاری از جوانان آن در مزار شهدای سولدوز در کنار سایر برادران ترک‌ شیعه که از مراغه، میاندوآب، بناب، هشتری و غیره. هستند خوابیده‌اند تا ناموس این شیعیان مظلوم به دست یاغی‌ها و فریب خوردگانی که با آهنگ سرنای غربی‌ها می‌رقصیدند و هنوز هم آماده رقصیدن می‌باشند، نیافتد. افسوس که شما حافظه تاریخی قوی ندارید تا مسائل را با گذشته و سیر تاریخی آن بررسی کنید تا این چنین دچار شبهه نشوید! ضمنا بله مردم ترک نقده و قره‌پاپاق اقوام برگزیده می‌باشند البته اگر مسئولین منصفی پیدا شوند و تعداد شهدای سولدوز را به نسبت درصد جمعیتی مقایسه کنند‌ آنگاه جایگاه اول شایسته همین مردم می‌باشد که ایل قره‌پاپاق نیز جزئی از آن است که فعلا مورد خشم و غضب جنابعالی قرار گرفته است(متاسفانه).

در ادامه نیز به زبان مادری (البته اگر هنوز مادرتان و زبان آن را دوست می‌دارید) تاخته‌اید که باید به عرض برسانم همانطوری که پدران شیعه ما گفته‌اند: «دیلینی دانان دینینی دانار». کسی که مادر خود و زبان مادری خود را دوست نداشته باشد چه طور می‌تواند زبان فارسی و یا عربی و یا غیره را نیز دوست داشته باشد و حتی ادعای دینداری داشته باشد؟!

در ادامه با طعنه و کنایاتی که شایسته یک طلبه نمی‌باشد این چنین حقوق انسانی و الهی ترک های شیعه و قسمت اعظمی از پاسداران حقیقی این کشور را به مسخره گرفته‌اید : «(گور بابای فقر مردم گور بابای مشکلات اقتصادی بیکاری ازدواج مسکن) زبان مادری را بچسبید این از همه چیز مهمتر است حتی از دین و خدا...!!!»

برادر گرامی، باور کنید ما مثل شما دین و اعتقاد خودمان را فدای سیاست‌های حزبی خود نمی‌کنیم و این چنین در راستای اهداف حزبی خود بر هم‌کیشان خود نمی‌تازیم. شما شاید فکر کرده‌اید که ما چون خدای نکرده مخالف آقای احمدی نژاد هستیم بر سخنان آقای مشایی اعتراض نموده‌ایم. باور کنید اکثر امضا کنندگان این طومار بهتر از شما می‌دانند که آقای احمدی نژاد شخصی می‌باشند که در سازمان ملل از حضرت مهدی (عج) صحبت کرده و خیلی بهتر از آن آخوندی می‌باشد که در سازمان ملل به جای صحبت از اسلام و تاریخ اسلام از رستم و سهراب سخن گفته است آن هم زمانی که کشور ما به وحدت و همدلی تمامی اقوام نیاز دارد. شما مطمئن باشید ما آن کسانی نیستیم که سنگ جلو فعالیت‌‌های آقای احمدی نژاد بیاندازیم و مانع این شویم که ایشان در راستای فقرزدایی، برطرف نمودن مشکلات ازدواج، بیکاری و مسکن دچار مشکل شوند. ما نیز دعا می‌کنیم ایشان در این راه موفق شوند نه آن اشخاصی که سالها بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند و خون مردم را در شیشه نموده‌اند تا مردم فقیرتر شده و تنها خود و باندهای خودشان پولدارتر شوند و در این راه از دین نیز استفاده ابزاری نموده‌اند!!! متاسفانه.

بله حساب ما با افراد گروه‌گرا و حزب گرا فرق می‌کند. اگر اعتراضی صورت می‌گیرد نه به آقای احمدی نژاد و یا به معاون ایشان آقای مشایی، بلکه ما به تفکر تشکیل کردستان کذایی در خاک مقدس آذربایجان معترض هستیم. شاید کسانی در پشت پرده وجود دارند که چنین تفکرات تفرقه افکنانه را به آقای مشایی تحمیل کرده اند و ایشان نیز سهوا چنین سخنانی را ایراد کرده‌اند! الله اعلم. شما باید بدانید که برخی از تجزیه طلبان و تندروهای افراطی همین برادران کرد ما هنوز هم ما را «عجم» خطاب می‌کنند. بله اولین بار این لفظ از جانب اعراب در مورد «غیر عرب‌ها» به کار رفته است و به دنبال آن دولت عثمانی که خود را جانشین خلفای راشدین می‌دانستد این لفظ را در مورد ترک‌ها و فارس‌های شیعه به کار بردند. و کردهای مهاجر ساکن در آذربایجان غربی چون تحت حاکمیت حکومت سنی مذهب عثمانی قرار داشته‌اند و بعدا به این مناطق کوچ کرده‌اند ما را به طبع از عثمانی‌ها عجم می‌نامند ولی کردهای استان اردلان (کردستان فعلی) ما را ترک خطاب می‌کنند نه عجم، چون آنها کردهایی هستند که بیشتر در جغرافیای کشور ایران قرار داشته‌اند نه در کشور عثمانی.

در آخر به خدمت طلبه گرامی می‌رسانیم که در این برهه از وضعیت بحرانی کشورمان شایسته نیست بر طبل جدایی روحانیت و مردم کوبیده شود، چرا که دشمنان اسلام هر روز توطئه جدیدی طرح می‌کنند تا بین مردم و روحانیت فاصله اندازند و این نوشته شما آب در آسیاب همین دشمنان اسلام می‌ریزد نه آن طوماری که صرفا به خاطر اعلام مراتب اعتراض مدنی یک عده وطن پرست شیعه ترک‌زبان که از بابت تذکر به آقای مشایی که در آینده دوباره این اشتباه (چه عمدی و چه سهوی) تکرار نشود.

با سپاس یک همشهری دلسوز

www.bati-az.com

Sunday, July 13, 2008

سولدوز-لولار گلمه کوردلرين ترور يانليسي اولمالارينا گؤره بؤلگه دن ديشا آتيلمالارين ايسته ييرلرسولدوز-لولار گلمه کوردلرين ترور يانليسي اولمالارينا گؤره بؤلگه دن ديشا آتيلمالارين ايسته ييرلر (عکس)


کورد ترورچولارين سالديريلاري آرتيق ميلتيميزين جانين بوغازينا ييغيب.

باتي آذربايجان مودافيعه کوميته سي نين وئرديگي بيلگيلره گؤره، کورد ترور يانليلاري سولدوز تيمي گلمه کوردلرين تيمينين ياريشماسين ساواشا چئويريبلر.

سولدوزون عقاب (قارتال) تيمي ايله گلمه کوردلرين کاويان تيمي آراسيندا ياريشماني، يئرلي تورکلر قازانير. بو قازانجا دايانا بيلمه يه ن کوردلر، سالديريلارا يامانلا باشلاييب و داش آتماغلا دوام ائديبلر.

گونلر اؤنجه پ.ژ.ا.ک تررور هؤرگوتونون سالديريسي سونوجو نئجه تورک عسگر و روتبه لي جانين الدن وئرميشدير. شهيدلرين بيري نين يولداشلاري پارچالاردا يازي يازاراق اونو فووتبال ستاديندا گؤزلرين اؤنونو آسميشلار. يازيدا آچيقجاسينا کورد و باشدا گلن پ.ک.ک ايله پ.ژ.ا.ک ترور هؤرگوتلري قينانيب و گلمه کوردلرين قارشيسيني تورک ميلتي آلاجاغي دئييليب.

سون زامانلاردا ايران حاکيمييتي گلمه کوردلري آچيقجاسينا سيلاهلانديرماغا باشلاييب. ايران دئولتي دئيير کي کوردلرين تانيش اولدوقلاري ترورچولاري و قاچاقچيلاري توتماغ اوچون اونلاردان يارارلانير! بو اولاي آذربايجان اوچون تهلوکه لي بير دوروم ياراتماقدادير. کوردلرين سيلاهلانماسي و تورکلرين سيلاهسيزلاشديريلماسي ياخين گله جکده باش وئرمه سي موهتمل اولان ساواشلاردا بيزلرين اوتوزماسينا ندن اولاجاق.

Friday, June 27, 2008

آلپار سولدوزلو-نون«گل سن اؤیره ن دیلیمی» شعریآلپار سولدوزلو-نون«گل سن اؤیره ن دیلیمی» شعری

گل سن اؤیره ن دیلیمی

زور دئییب سن منه ایللر بویو سن

اؤزومو، تاریخیمی، کولتورومو انکار ائدیب، تحقیر ائدیب سن دایم

یوخدو دونیادا سنه دیلداش اولان

مین کورور تورکلره وار قارداش اولان

دیلیمین،کولتورومون دونیادا وار ایستییه نی

گوجلو دیل، قایدالی دیل، فایدالی دیلدیر تورکو

قالاجاقدیر، ابدی دیر دیلی میز

دایانیب دیر ساوالان ذیروه سینه

سیندیریلماز بئلی میز

جان وئریب حاققین آلاندیر ائلی میز

جوشاجاقدیر، داشاجاق گور سئلی میز

گل سن اؤیره ن دیلی می

قورخودان دوستاقا سالما ائلی می

ظولم له،تحقیرله

حبس له، تکفیر له

سیندیرانمان بئلی می

گله جکده گؤره جک دونیا بوتون

گوجلو،جوشغون سئلی می

او زامان کی بورویوب حادثه لر اؤلکه میزی

یا اَسیب یوردوموزا توفانلار ... ایرانی کیم قورویوب ؟

«فارس» دیلین کیم قورویوب ؟

بیرجه اینصاف ائله گل آیدین باخ

دانما سن «مولوی» نی

یا «نظامی» یا کی « خاقانی» کیمین اوستادی

لاغا قویما بو گون« اوستاد سخن» شهریاری

تاپداما تورک اولوسون کولتورونو ... دیلی نی، تاریخی نی

تورکونو اؤیره نه جک سن بیر گون

تورکو دیلده یازاجاق سان بیر گون

تورکو یالنیز اولاجاق اورتاق دیل

دونیادا منزلتی، حورمتی وار

اسکی دیلدیر تانینیب اوستون دیل

کؤکومه،تاریخیمه،کولتورومه

دیلی مه باخسان اَیر- اون مین ایل قدمتی وار

تورک اولوس«ایران» دا

یاشایان قیرخ میلیون

یاشاییر«تهران» دا ... قم ، کرج ، ساوه ، اراک ، بیجاردا

«خوراسان» ، «شیراز» دا

«تورکمن صحرا» دا ،«گچساران» دا

«گنبد کاووس» دا یا«قوچان»،«بجنورد» دا ... یزد ده، کرمان دا

«انزلی» «طالش» دا ... قوروه ده، ساققیزدا ...

بیر نظر ائیله گینن تورک اولوسون اؤلکه سینه

آذربایجانا، اود یوردونا باخ

اورمودان اردبیله

ماکو- خوی- سالماسینا- سولدوزونا

قوشاچای، صایین قالا- کؤهنه شه هر

«صوفیان» دان تسوجا- خامینه یه

قاراداغدان- موغانا

اوشنوده ن ، سویوق بولاق، سردشته

خانادان قره عیینیه، ... کیوی دن علمدارا، گرگره باخ

تبریزه، کلیبره، چایپارایا

جلفادان- آستارایا- خالخالا باخ

ملک کندی- بینابا

قاراغاجدان- خییاوا

زونوزا- شبستره

مییانا- خد آفرین تورکامانا

گئرمی ده ن ورزقانا

اوسکویه- عجب شئره

بوکانا- توفارقانا

نیر، نمین، بیله سووار دان سارابا

شوط، مرند- پلدشته

هئریسه- هئشترییه

همدان- بوستان آوا- خسرو شاه

قزوینه، زنگانا باخ

وورما «ایران» سندین «پارس» آدینا

تاریخه دوز گون باخ

ایرانی مهلکه لرده ن چوخ آغیر تهلوکه لرده ن قورویان

تورک اولوس، اود یوردو

آذربایجان اولوب

گل عناد ائیله مه سن تاریخ له

یالنیز ایران دئمه «شیراز» یا کی «رفسنجان» دی !

«اصفهان»، «کرمان» دی !

«یزد» له،«سمنان» دی !

زور دئمه «خالق» لارا

یاشاییر ایراندا- تورک، عرب، بلوچ ...

کیم دئییر«فارس» دیلی معیاردی بوگون «وحدت» ایچون ؟!

«فارس»دیلینده نه اویار «وحدت ملّی» ایچون ؟!

«تورک»ایچون تورکی دیلی قوتسال دیر

هم شکر دیر هم بال دیر

اؤزگه دیل تورک اولوسون بوینوندا

بیر آغیر یوکدو وبال دیر

گووه نیر سن «ایکی مین بئش یوز» ایله !

قایداسیز فارسی دیله !

آیری بیر اؤلکه لره

باشقا میللت لره باخ

هنده باخ یا سویسه

گؤر نئچه دیل تانینیب «اورتاق» دیل

بو فاشیستی- شوونیستی یولو دا گئتمه گینن

بوندان آرتیق داها ظولم ائتمه گینن

بو یولو گئت سن ایر:

« شوونیزمین قبیرین قازاجاق میللتیمیز

عدل و داد منشورونو یازاجاق میللتیمیزسولدوز خبر

Thursday, June 26, 2008

سولدوزون گورسسی اوستاد یوسف قهرمانپور / رضا همرازسولدوزون گورسسی اوستاد یوسف قهرمانپور / رضا همراز
قوراپيشيرن ۵, ۱۳۸۷اوستاد قهرمانپور و رضا همراز

rhamraz@gmail.com
r_hamraz@yahoo.com

واختی ایله رحمتلی اوستاد محمد علی فرزانه نین الیمه دوشن یازیلارین ماراقلا اوخویاردیم. او داهی نین یازیلارینین بیریسی سولدوزون قهرمان اوغلو اوستاد یوسف قهرمانپورا عاید ایدی. اوستاد فرزانه همان مقاله سینده سولدوزلی یازیچیمیزین فولکلور آرشیوینده ن سوز- صحبت آچیب؛ اونون ایللر بویو چکدیی زحمت لرین آلقیشلامیشلار. رحمتلی داهی فرزانه حاقلی اولاراق او یازیسیندا بو جمله لری قئیده آلمیشلار «یوسف قهرمانپورون توکنمز امک صرف ائتدیگی بو زنگین و چوخ ساحه لی اثرینه بیر اوتری باخیش بئله؛ مولفی فولکلور و خلق ادبیاتی توپلایجیسی و آراشدیریجیسیندان علاوه بیر ملی – مدنی تدقیقاتچی؛ باجاریقلی ادیب و شاعر و هامیدان چوخ اوز یوردونون و خلقی نین اودونا آلیشیب یانان قدرتلی بیر مونوگرافچی سیماسیندا گوسترمکده دیر. بو اثر؛ هر شئیدن اول؛ سولدوز بولگه سی و اورادا قرنلر بویو یاشایان خلقین وارلیق و مدنیت قباله سیدیر.» فرزانه معلمین یازیسین اوخویاندان سونرا منیم اوستاد قهرمانپورون ادبی ارثیندن فایدالانماغیمین هوسی گونو – گوندن آرتدی.آی دولاندی ایل دولاندی قوجامان عالیمین “ فرهنگ عامه ایل قره پاپاق” اثری کی دوغرودان – دوغروسو قاراپاپاق ائلی نین بیر چوخ دویونلرین آچدی؛ گون اوزونه چیخدی. بو زنگین و دیرلی اثری سئوه سئوه اوخوماغا باشلایب کیشی نین نه زحمت لره قاتلاشماسین دونه – دونه گوز اونوندن گئچیریردیم.کیتابین ایکی دونه آرادان گئتمه سین گورنده نئجه دئییر لر باشیمدان اود قالخیردی ! و سونرا بو محکم عقیده لی یازارین یئنی دن ایشه باشلاماغینا دوشوننده روح تاپیب اثرلرینین طالعینه باخاندا؛ خالقینین و ائلی نین طالعی ایله ائله جه ده فرقلی گورنمییردیم.
اوست سطیرلرده آدی ایله تانیش اولدوغوموز یازیچی و شاعیر اوستاد یوسف قهرمانپور گونش ایلی ۱۲۹۸حاج اسکندر آدلی دوشونجه لی بیر کیشی نین اوجاغیندا آنادان اولوب؛ دوغما یوردوندا الینه قلم آلمیشدیر. یاشادیغی یئرده آموزشین گرگین وضعیتینه اساس یوسف اوره یی ایسته دییی و آرزیسی اولدوغو کیمی تحصیل آلانماسا دا؛ ال – قولو سووومادان شخصی مطالعه یه اوز قویوب؛ چوخ چکمه دن بیر معلیم کیمی وظیفه داشیر. گنج یوسفین چالیشمالارین و داها آرتیق استعدادا مالیک اولدوغون گورن ایش داشلاری اونو مکتبین مودورو سئچیرلر. او؛ بیر مدت ده مودورلوک وظیفه سین داشییر.آذربایجانین میللی حوکومتی ایش باشینا گلدیک ده مکتب لرده آذربایجانلی اوشاقلار اوز آنا دیل لری ایله درس اوخوماغا باشلاییر لار.بو دونه یازی – پوزو آذربایجان دیلی ایله اولمالی ایدی. یوسف معلیم هئچ بیر چتین لیک چکمه دن آنا دیلینده درس وئرمه یه ده ماراق گوستریر و اوشاقلارین کارنامه لرین تورکجه یازیب امضاء لاییر. نه ایسه اوستاد ۱۳۲۶ ینجی ایلده استعفا وئریب آزاد شغل دان یاپیشیر. بونونلا بئله آتالار دئمیشکن سو دورور اما اوستاد دورماییر.

فرزانه معلمین یازیسین اوخویاندان سونرا منیم اوستاد قهرمانپورون ادبی ارثیندن فایدالانماغیمین هوسی گونو – گوندن آرتدی.آی دولاندی ایل دولاندی قوجامان عالیمین “ فرهنگ عامه ایل قره پاپاق” اثری کی دوغرودان – دوغروسو قاراپاپاق ائلی نین بیر چوخ دویونلرین آچدی؛ گون اوزونه چیخدی. بو زنگین و دیرلی اثری سئوه سئوه اوخوماغا باشلایب کیشی نین نه زحمت لره قاتلاشماسین دونه – دونه گوز اونوندن گئچیریردیم.
اوستاد قهرمانپور گنج چاغلاریندا یوردون قاریش – قاریش گزیب قولاغینا دیین تاریخی سوزلری؛ سندلری؛ ناغیل لاری؛ شعرلری و نه بیلیم نه لری توپلایب زنگین بیر آرشیوه مالیک اولوب؛ یئرلی – یئرینده اونلاردان فایدالانیب. اونون اساس یارادیجیلیغی اوجسوز – بوجاقسیز فولکولوروموزا عاید اولسادا؛ سوزلوک یازماغا؛ شعر قوشماغا؛ تاریخ یازماغا دا هوسلی اولوب بو ساحه لرده اورک لری بویدا ایشلر گورموشلر. یوسف معلمین ائوینده اونون ترتیب وئردییی سوزلویو گورنده کیشی نین نه درجه ده ائلینه؛ یوردونا؛ کولتورونه اهمیت وئرمه یی گوز اونونده دایانییر. یوز لر صحیفه دن عیبارت اولان بو سوزلوک ده بیر لوغتین آچیقلاماسیندا سن دئنه بیر مقاله یازیلمیشدیر. سایین یازیچینین هئچ بیر طاماحی و تمنا سی اولمادان آرزیسی دیر بو کیتاب تئز چاپ اولوب اوخوجو کوتله سینین الینه چاتسین.
چوخ جالیب دیر کی اوستادین تربیه سی آلتدا بویا – باشا چاتانلارین بیر چوخو ایندی آذربایجانین تاریخچیسی؛ یازیچیسی و معاریف پرور شخصیت لریندن اولموشلار. اورنگ اولاراق یئتمیش دورد یاشلی اوستاد علی خلخالی نی گوسترمک اولار کی واختی ایله او؛ سایین معلمین مکتبینده دیزه چوکوب درس اوخوموشدور. اوستاد علی خلخالی حله لیک نقده شهرینده یاشام سوروب بیر چوخ گنج لرین الینه قلم وئریب اونلاری مطالعه ائتمه یه تشویق ائدیر لر.
قوجامان آراشدیریجی؛ شاعیر؛ تاریخچی و فولکلورچی معلیمین فولکلور حاقیندا توپلادیغی یازیلارین اساس قسمی چاپ اولسادا حله لیک چاپ اولمایان حیصه لری آز اولمامیشدیر کی آرزی لیریق یاخین زاماندا باشقا بیر مجموعه ده ایشیق اوزو گوره بیلسینلر. آخی بو فولکلور داغارجیغیندا بیر اوقدر بیزیم نسلیمیزین قولاغینا دیمین و نئجه دئییر لر خوروز سسی ائشیدمه میش سوزلر وارکی گل گوره سن ! بونونلا برابر خوش ذوق اوستادیمیزین بیر سیرا شعرلری ده اولموش کی ا… قویسا اونلاردا بیر مجموعه ده یئر آلاجاقلار. اوستادین یازی لاری چوخ اولسادا؛ اونلارین یار – یاریمچیلیق اولانی آز دیر کی من امینم اونلاری اوز سلیقه لری ایله سهمانلایاجاق لار.ایندی بو یازیمیزین قورتولوشوندا قاراپاپاق ائلی نین آغ ساققالی و آذربایجانیمیزین فخری اولان اوستاد یوسف قهرمانپورون حله بو گونه قدر چاپ اولمایان اوجسور - بوجاقسیز فولکولور آرشیویمیزدن آرایب؛ دارایب و توپلادیغی بیر نئچه صحیفه نی سئچیب سیزه تقدیم ائدیب , بیلگین معلیمیمیزه اولو تانری دان جان ساغلاملیغی و اوزون عومرله برابر شاد گونلر آرزی لاییب اثر لرینین ایشیق اوزو گورمه یین ده صبیر سیز لیک له دیله ییریک آخی بو گون بیزیم نئچه ده نه یوسف قهرمانپور کیمی یازیچیمیز وار کی عومورلرین؛ گنج لیک لرین هابئله بیر چوخ سرمایا لارین بو یولدا قویموش اولسونلار ؟ اونلارین سایلاری بارماقلاریمیزین سایلاریندان چوخ اولارمی؟
۱۹/۳/۱۳۸۷

سئجیل‌له‌مه
چرشنبه گونونده بایرام آخشامی
رسم دیر سو اوسته گئدرلر هامی
سو ایله دانیشماق آزالدار غمی
عزیز گون اولون سیز سویون همدمی
قاتیشدیم او سئله او جماعته
گدارا گئدیبن گیردیم خلوته
گئنیش دیر گداریم سویودور سرین
آچدیم من سویا سینه دفترین
توک به توک سویله دیم سطیر به سطیر
دئدیکجه گوردوم کی کدر غم ایتیر
یازمالی دگیلمیش قایغو دفتره
سارسیماق قارغاماق نه ایچون یئره؟
بو دونیا دیر آ باشینا دوندوگوم
بیر یاندا یارانیش بیر یاندا اولوم
دیریلیک دویوشدو دویوشدو دویوش
چیرمالان ظلمت له جاندان سن گوروش
گوز یاشین آخیدیب قان توپورمه سن
دانلییار توپورر بونجا هر گوره ن

زمان آددیملاییر آن لارلا هر دم
هر قاریش توپراقدا وار نئچه آدم
پیچیلتی سین سوزدوم سویون لیه نین
نه دئییر دانیشار بیلمه دیم نه یین
سو ایله دئدیم قاریشیم آخیم
هارا دیر مسکنی بیر اورا باخیم
وقتسیز صبیر سیز آرامسیز آخیر
هانسی عشق چکیبن اونو آپاریر
چوخ زامان چکمه دی یئتدیم دریایا
عومورده بو آنلار هئچ گلمز سایا
یول یاخین اولار یولو گئده نه
توکنمز گلر آه و زار ائدنده نه
دریانین اوزونده نهنگ شپه لر
باش وورار ساحله ساحیلی دیلر
مین لرله دومورجوق لپه لر قالخیر
آز زمان چکمه ییر یوخ اولوب یاتیر
بو دونیا دریا دیر حرکت الی
غیبدن اوزانیب وارلیغا گلی
حرکت اوزده دی آلتدا آرامش
یارانیش دونیا سی ایله اول گیلان تانیش
یارانیش سیرینی اورییم دیلر
جوم گیلن آلتیندا واردی گور نه لر
اوزگه بیر دونیا دیر دنیزین آلتی
کیشنه ییر گوردوم اوردا قیر آتی
کور اوغلو یانینا آلیب نیگارین
باغرینا باسیبدی ایستکلی یارین
ال قانلی اوزو قانلی ایسلانمیش گئیم
آذر اوغلونا قوچ اوغول دئییم
بیر الده قیلینجی بیر الده سازی
هله ده جان وئریر گوزل آوازی
کوراوغلو ایلمز یاغی یا یادا
مردین اسکیک اولماز باشیندان قارا
نعره لر چکه رم من بو دونیادا
گوستررم محشری دوشمانا گلسین
قوچ نبی ده هجر ایله اوردادی
باشی اوجا آیین – شایین تویدادی
بوز آتی دا یهرلیدی آمادا دئین گلین گتیره جک داماردا
باش چکیب هجری دوستاقدا گوره ک
نبی نین دیلیجه بیر قوشما دئییک
بوز آتیم دعوادا پلنگ دیر پلنگ
قیزیل قوش باخیشلی گوزلری قشنگ

بئلیمده قیلینجیم چینیمده توفنگ

بوز آتیم یئری ها آمان گونودو
هجرین دوستاقدا قالان گونودور

دشمن سنی دوست الی ایله اوخلادی
دوستلار سنی یادا سالیب یوخلادی
ائللرین روح آلار نبی آدیندان
چیخادانماز هئچ واخت سنی یادیندان
دونیا تیترر خالقیلار فریادیندان
داراسین ساچینی تئللر آغلاسین
قوچ نبی دئییبن ائللر آغلاسین

ساتاشدی اول زامان بابکه گوزوم
غیرته ناموسا قوربانام اوزوم
باخانی مات ائیلر اونون وقاری
اونون تک قورخمازدی یاراتمیب تاری
بوداقسیز آغاج تک اوزانیب یاتیب
اگنینده پالتاری قانینا باتیب
بابکیم ایگیدیم تاجسیز شاهیم
سن کیمی مرده دی افسوسوم آهیم
دادیما اونومه بابکیم دور گل
آرخادان کسیلدی آذرین جوت ال
ایگیدی جوومرد ی بلشدی قانا
اولکه سی کوتله سی دوشدو توفانا
ساواشیر ایندی یده ائلیم وطنیم
آختاریر بابکی گوزلریم منیم
قیمارام یاتاخدان سن دوروب گلن
ایسترم بیر زامان یاتان دینجه لن
دویوشور ائللریم دسته به دسته
دئییرلر اوت بیتر کوکونون اوسته
یادلاری قویمازلار چپ باخا بیزه
او دئیر قوی باتسین پیچاق پیس گوزه
وطن دئیه باش وئردین بیر جوت قولونو
نشان وئردین ائلیمه حریتین یولونو
قول ندیر باش ندیر جاندا قووارسین
اولکه میز ائلیمیز باش اوجا قالسین
باش اوجا ائیله دین ترکی آذری
اولدولر یاغیلار سن قالدین دیری
بو زمان چولقادی منی بیر ایشیق
نه ایشیق خلقتده بویوک یاراشیق
ده نیزین الینده گون دئین دوغوب
اهریمن باسیلیب ظلمت بوغولوب
جهل ایله ظلمت لن توتوشان کیشی
زیرویه یوکسلدیب یئتیردی ایشی
او اورکده کی عشق اودو گوزردی
یئله عومور معنالیدیر گوزلدی
زردوشتیم گونشیم آی اولمز اینسان
یئرلره – گوی لره ایشیق نور ساچان
ایشیق لا ظلمتین باغرینی دلن
بیر لحظه دایانمایب دینجه لمین
انسانی سئوونه باخین عاشیغا
دونیانی چاغیردی اودا آشیقا
اکینجی سایاچی کوتله رهبری
یارانیشدا سئون اودو آذری
پارلایان اود ایله دوشونجه ده رین
آذربایجان قالدی آدی قالدی بو یئرین
باشیدیر ایرانین آذربایجانیم
توفانلار گوروبدور باشی ایرانیم
بو آغری داغیدیر بوردادیر بورا
نوحون گمیسی دایانیب اوردا
ذوالقرنین سددینی دمیردن چکیب
طلیسیم داغلاری بیر بیره تیکیب
ذوالقرنین سد ایله قورادی بیزی
قاجارلار قارداشدان آرادی بیزی
آیریلیقدان اوره ک ورم باغلییار
دیل ساکت دیر اما کونول آغلییار
بوردا شهریاردان مدد آلیرام
سه تار دا چالدیغین منده چالیرام
قارداش گوزوم آختارمادادیر بیر سن
ی تاپسین عشقیم طلیسیم داغلاری فرهاد کیمی چاپسین
دشمن وار ایسه امجه ینی تندیره یاخسین
حسرت قالالی بیز سیزه بیر قرن یاریم دیر
آغلار گوزومون شاهدی شعریم سه تاریمدیر

یاراشیر بو آدا بو یوردا یئره
داغیندا پرومته دوشوب زنجیره
اودلار دیاریندا هر وقت هر زامان
اولوب ائل سئونلر یئرلری زندان
نسیمی؛ نعیمی اونون حلاجی
ظفر پرچمی دیر چاغیریش سراجی
بو چاغیریش دالیندا تیتره ک اورک وار
اوره گین آردیندا سرت دوشونمک وار
بو برک دوشونجه دیر ائله آیق گوز
بو محکم ایمان دیر درده گلر سوز
قانینا بولاشمیش او گول بدن لر
ظفر پرچمی دیر زیروه ده اسر
شئر مئشه ده اولر قارتال قایادا
ایندی لیک گمیمیز قالیب دریادا
صمدیم؛ ستاریم؛ علی مسیووم
عصیان علمین آچین قوربانیز اولوم
دئمیره م قانلارا بونجا قان آلین
ائلیمین ایسته گین دویغوسون قانین
من سئون ائللریم اونودماز سیزی
یارانیشدا ایتمز ایگیدلر ایزی
سوچویوز ندیر سه بیلیر سیز اونو
اولوبسوز آذرین قاتی وورغونو
بورادا پرومته وئریریک سوزو
ائتدیکی سوچلاری قوی دئسین اوزو.


اوستاد قهرمانپور ون توپلادیغی کیتابدا، آذربایجانین بیر چوخ یئرلرینده آخیر چرشنبه گونلری دئییلمیش آتیل باتیل چرشنبه شعرینین باشقا بیر واریانتیین دا بیزیم ایچون اوخوماغی داها لذت ایدی. باخین
(۱)
قیزیل اودوم گوموش خاج
بختیمین دویونون آچ
هر ایل سنی یاندیرماق
دورت چووره ین یغیلاق
دونه دونه آتیلاق
قند شکره قاتیلاق
گله جک شیرین اولسون
قاراگونلر قورتولسون
قیرمیزی لیغین بیزیمکی
ساریلیق سنین اولسون
قاتاق سس سسه دئیک
آتیل ماتیل چرشنبه
آینا کیمی بختیم آچیل چرشنبه

(۲)
اوچ باجی ایکی قارداش
بیز بیریق هامی یولداش
دویونوموز نه وار آچ
قایغولاری گوتور قاچ
گولوب آتیلماق بیزیم
آغرلیق سنین اولسون
یانیب آلیشماق سنین
ایستی لیک بیزیم اولسون
قیرمیزلیغین بیزیمکی
ساریلیق سنین اولسون
چه چه ووروب سس لنک
آتیل ماتیل چرشنبه
آینا کیمی بختیم آچیل چرشنبه

(۳)

گلر نوروز بایرامی/آچیلار گوللر هامی/ ساخلا گیلان آنانی/ آنانی هم بابامی /اونلار بیزلن وار اولسون/آللاه سنه یار اولسون /ایلیمیز گوزل اولسون /ایشیقلی گون دوغولسون/قیرمیزیلیغین بیزیمکی/ساریلیق سنین اولسون/چه چه توتوب سس لییک/آتیل ماتیل چرشنبه/آینا کیمی بختیم آچیل چرشنبه /

سمه نی
سمه نی ساخلا منی/هر ایل گووه ردیم سنی /نه منی بو اولکه نی/بالالاریم ساغ اولسون/ بخت بیزه دایاق اولسون/ ائلیمیز بوداق آتسین /کوتله میز راحات تالسین / قارداشیمیز چوخ اولسون / دوشمنیمیز یوخ اولسون/آنالار دئییب گولسون / بابالار برگ سئوینسین /
(۲)
حاصیلیمیز بول اولسون/جیب لر دولو پول اولسون/گوزل مکتب لر آچاق/اوخویاق یاخشی یازاق/غم غصه قاچسین گئتسین /داغلاری اشسین گئتسین/اوزلری گولر گورک / عومر بویو دینجه لک /
(۳)
اوغول قیزا توی توتاق/شالا مخموه باتاق/قیزیل سیرغا قولاقدا/خالخال اسسین آیاقدا/بارماقدا قیزیل اوزوک/آغ بیلک دولو بیلرزیک/حمایل سینه اوسته /گول دوزه ک دسته دسته /ایگیدیمیز وار اولسون/آللاه بیزه یار اولسون /دوست سایاق بیری بیرین /یاشییاق شیرین شیرین /
(۴)
سمه نی ساخلا منی/آ گوزل آغ بوغدا ده نی/هر ایل گووه ردیم سنی/هرگون سنه سو وئرره م/ گوزل یاشیل اولاسان /بوی آتیب اوجالاسان /بیر گون سنه ده ره ره م/ توخماق آلتدا ازه ره م/ دونه دونه دویه ره م/تیکه تیکه ائیله ره م/سویونو من چه که ره م/قاب قاجاغا توکه ره م/الک لرده ن سوزه رم /هر زحمته دوزه ره م/
(۵)
ایستی اوجاق قالارام /گوزوین اون چالارام/اون ندی سنله قارداش/گئدیش یئریشده یولداش/قازاندا هئی آشیب داش/هر بیر یانا وور سن باش/ پیچیلدا یاواش یاواش/ایندیجه یئمه لی یم/ جان کیمی سئومه لی یم /شیرین اولسون سوزلرین /قنده دونسون گوزلرین / دونه دونه بارماقین /یویین لر هی یالاسین /آیلار بویو یادلارا/داد تامی ین ساخلاسین/اوشاقلار دا سمه نی /هئی دئیبن آغلاسین / فاطما خالا قابلار دا / قونشویا پای یوللاسین /

اوزرلیک

اوزرلیک سن هاواسان / هر بیر درده داواسان /هر یئرده سن اولاسان / قادا بالا سوواسان /اوزرلیک ده نه ده نه/یومولسون هرزه چه نه / قوهوم اولا یاد اولا/ گوزو بو اوددا یانا/آتین دایدی اوزرلیک /دونون داردی اوزرلیک / مشگل ایشیم دوشوبدو /الین واردی اوزرلیک /اوزرلیک ده نه ده نه / خسته یم بیر آز گنه /یامان گوزلر پیس دیللر/ کور اولسون دونه دونه

www.hbayat.com

Saturday, June 14, 2008

شهید توحید آذریون، کجاست پاکوبی های خاص ایل قاراپاپاق؟شهید توحید آذریون، کجاست پاکوبی های خاص ایل قاراپاپاق؟

سولدوز خبر: تصویری که در زیر مشاهده می نمایید مربوط است به مسابقات فرهنگی ایل ها و طوایف آذربایجانی در فرهنگستان تهران که در آن فستیوال نمایندگانی از ایل قاراپاپاق شهرستان نقده نیز شرکت نموده و حتی موفق به کسب مقام نیز شده بودند. نفر دوم ایستاده از سمت چپ، شهید توحید آذریون می باشد. وی که اولین شاعر هویت طلب و از بانیان حرکت ملی آذربایجان در روستای کؤهول بود، در جریان قیام بزرگ ملت تورک آذربایجان جنوبی در بهار 1385 در سولدوز بدست جلادین آپارتاید پارس به شهادت رسید. نشسته از سمت چپ: نفر دوم، آشیق رضا پوینده از هنرمندان نام آشنای سولدوز و نفر سوم، شادروان اکبر پروینی می باشد. وی که از قدرت بینایی محروم بود، با بینش بالایی که داشت عمر گوهر بار خود را در اعتلای فرهنگ تورک و زنده نگه داشتن ترانه ها و ریتم پاکوبی های ایل قاراپاپاق گذاشت و سرانجام همچون دیگر گنجینه های گران بهای سولدوز در دل خاک سولدوز آرمید. صدای خوش وی در یادها ماندگار خواهد بود


Saturday, May 31, 2008

گله جک بیزیمدیر بئی لریم خانیمسولدوزون گنج شاعیری ائلیاربئی - دن شعر

گله جک بیزیمدیر بئی لریم خانیم

آلوولار یوردودور سولدوزوم منیم

سولدوزا آنادیر تبریز وطنیم

قوردلاری اولاجاق ایت لره قنیم

یالتاق لار اوباسی اودلانسین گه رک

***

تورک لرین خالقینا دولاشماق اولماز

داغلاری اوجادیر کی آشماق اولماز

دولاشسان کؤکونه بیل قاشماق اولماز

یا جانلار گئده جک یا قانسین گه رک

***

سوچ سوز اینسانلارا قورشون یاغدیردیز

شوشه تک اوره گی سیندیردیز قیردیز

نامردلیک سویونو باشدان آشیردیز

ائوینیز ییخیلسین یا یانسین گه رک

***

ساتیلمیش اینسانا منیم سؤزوم وار

آناسی چکه جک بیر گون آه و زار

گئنیش بیر دونیادا اولموش اونا دار

قارداشی ساتماقدان اوتانسین گه رک

***

دیل اوسته گئدیبدیر « توحیدین » جانی

تؤکولدو « عسگرین » « همتین » قانی

« حسینیم » آغلاتدی آذربایجانی

وورانلار آل قانا بویانسین گه رک

***

بللی دیر کیمدیلر خالقی وورانلار

میللتین یولونا توزاق قورانلار

قارداشین بوینونا ایپی بورانلار

لئشی لئش اوستونه قالانسین گه رک

***

اویانین اویانین یاتمایین میللت

قارداش قارداشیندان هئی چکیر ذیللت

آد قویما آختارما بللی دیر عیللت

اویانیب بئل بئله دایانسین گه رک

***

سون سؤزوم سیزه دیر میللتیم جانیم

گله جک بیزیمدیر بئی لریم خانیم

یاشاسین سئومه لی آذربایجانیم

قالان یاتانلاردا اویانسین گه رک

Thursday, May 29, 2008

چکیده ای از زندگینامه شهید حسین فتحی پور به روایت سولدوز خبرچکیده ای از زندگینامه شهید حسین فتحی پور به روایت سولدوز خبر

فردای آنروز قیام بزرگ چهارم خرداد سولدوز در حال شکل گیری بود. دسته ها و گروههای مردمی از نقاط مختلف سولدوز در جلوی اداره ارشاد نقده تجمع نموده بودند. در آنجا اجازه سخنرانی به پروفسور پرویز محمدی داده نشد و از سوی دیگر با بی تدبیری مسئولین بسیجیان شلاق بدست و نیروی ضد شورش نیروی انتظامی و گارد ویژه با حمله به مردم خشم مردم را برانگیختند. آنروز پدر شهید حسین فتحی پور در نزدیکی آن محل مشغول کار بود که با شنیدن صدای انفجار به آنجا می رود و در آن حین حسین را می بیند که جلوتر از همه بر بلندی سکویی ایستاده و در میان آن همه سنگ و گاز اشک آوری که وی در مسیر آن قرار داشت ملت را با حرکات دست به جلو فرا خوانده و به استقامت در ادامه راه تشویق می نماید. پدر با دیدن این صحنه، پیش حسین رفته و او را به عقب می کشد. حسین در آنحال همانند سابق تبسمی در صورتش نقش می بندد که هیچگاه از ذهن پدر پاک نخواهد شد. سیل عظیم جمعیت روانه فرمانداری نقده می شوند و در نقاطی از مسیر حسین با آن روحیه جوانمردی خود منجی سربازانی که بدستور مافوقهای خود سد راه ملت شده بودند، می شود. سرانجام تمامی دسته های عظیم مردم به جلوی فرمانداری می رسند. ناگهان دژخیمان رژیم آپارتایدی ایران شروع به شلیک گلوله به سمت مردم بی دفاع می کنند و حسین با اصابت گلوله ای به قلب وی بهمراه تنی چند از جوانان رشید آذربایجان به مرحله رفیع شهادت دست می یابند. دوستان حسین با دیدن این صحنه از خود بی خود شده و گریان شروع به پرتاب سنگ بسمت جلادین و قاتلین بی رحم دوستشان می کنند. در جلوی دبیرستان دخترانه 17 شهریور برادر بزرگ شهید دوستان زنده یاد را در آنحال مشاهده می کند و در جواب اینکه حسین کجاست؟ موضوع را از برادرش مخفی می کنند. شب می شود ولی بازهم خبری از حسین عزیز نیست. برادران مرحوم به هرکجا که به فکرشان خطور می کرد سر زدند اما کماکان هیچگونه توفیقی حاصل نگشت. تا اینکه با عموی ایشان تماس می گیرند و موضوع را به خانواده محترم فتحی پور اطلاع می دهند. آشنایان با خبردار شدن از موضوع شهادت حسین در جلوی درب منزل ایشان جمع می شوند. زمانیکه برادران شهید در جستجوی برادر ناپدید شده خود به بیمارستان می روند، پدر بزرگ و دوستان حسین را بی قرار و مضطرب در آنجا می بینند. دوستان شهید اینبار خطاب به برادر بزرگ وی می گویند که حسین دستش تیر خورده و الان در منزل می باشد. در آن حین مادر شهید به بیمارستان می آید و عمو و برادر بزرگ شهید به سردخانه برای شناسایی حسین در بین کشته شدگان آنروز به درون می روند و مأمورین مانع از ورود آنها می شوند. با این وجود برادر شهید توانست به داخل رفته و اجساد را ببیند که بازهم خبری از حسین نبود. شخصی در آن لحظه به آنان خبر می آورد که احتمالاً حسین در بین زخمی ها به ارومیه و یا مهاباد انتقال داده شده است. خانواده ایشان با شنیدن این خبر و نبودن پیکر حسین در سردخانه خوشحال می شوند.

پدر پس از جدایی از پسرش در جلوی اداره ارشاد در بیرون شهر مشغول کار و بی خبر از کل قضایا بود. بمحض رسیدن خبر به پدر ایشان فوراً پی به موضوع برده و برای پیدا کردن فرزند دلبند خود به بیرون می رود. صبح فردای آنروز با عموی شهید تماس گرفته و خواستند تا خانواده ایشان به قبرستان بیایند. امام جمعه نقده حاج آقا حیدری زاد نماز میت شهدا را خوانده و در سکوت کامل و مظلومیت تمام آنان را به دل خاک سولدوز سپردند. امام جمعه در آنجا آلوچه هایی را که از جیب حسین در آورده بودند و نام خدا و پنج تن آل عبا «الله ، محمد ، علی ،فاطمه ، حسن ، حسین» با دستان مقدس آن شهید بزرگوار بر روی آنان حک شده بود را تحویل عموی شهید داد و جالب اینکه آن میوه ها با گذشت بیش از یک ماه نیز خشکیده و پلاسیده نشده بودند. در روز اول مجلس ترحیم آن شهید والامقام در حسنیه علی اصغر نقده در همسایگی منزل ایشان برگزار شد. و مردم عزادار سولدوز جامه سیاه به تن کرده و بصورت دسته جمعی بسمت مجالس ترحیم شهدا در حرکت بودند، زمانیکه به نزدیکی حسینیه علی اصغر می رسند گارد ویژه از ورود مردم به داخل حسینیه ممانعت بعمل می آورد. در این بین تعدادی از جوانان که قرآن در دست داشتند، آنها را بالای سر برده و همگی در آن مکان به عزاداری پرداختنه و شعارهای «آذربایجان باشین ساغ اولسون» و «آذربایجان شهیدلرین موبارک» را سر دادند. و آنان درست در جایی تجمع نموده بودند که در روزهای گذشته جوانترین شهید آذربایجان در آنجا به آزادی خواهان ملحق شد و امروز حسین عزیز به لقاء الله پیوسته است. روحش شاد ، یادش گرامی و راهش پاینده باد.

Sunday, May 25, 2008

شرکت هزاران تن در مراسم سالگرد جانباختگان نقده(سولدوز)شرکت هزاران تن در مراسم سالگرد جانباختگان نقده(سولدوز)

اورمونیوز(چهارم خرداد ۱۳۸۷): امروز شنبه ۴ خرداد ۱۳۸۷مراسم دومین سالگرد جانباختگان چهارم خرداد ۱۳۸۵ ـ که در اعتراضات سراسری تورکهای آذربایجان جان خود را از دست دادند ـ با شرکت هزاران نفر در مساجد جامع و کؤهول نقده و مسجد محمدیار و همچنین بر سر مزار جانباختگان در نقده و محمدیار برگزار شد.


بیش از ۵۰۰۰ نفر از اهالی نقده٬ اورمیه٬ قوشاچای(میاندوآب)٬ تبریز و ... ساعت سه الی پنج بعد از ظهر پس از حضور در مساجد نقده٬ ساعت ۵ الی ۷ بعد از ظهر بر سر مزار توحيد آذريون٬ همت اسمزاده و حسین فتحي پور در قبرستان شهر نقده حاضر شده و از آنجا برای اجرای مراسم بر سر مزار عسگر قاسمی به سوی شهر محمدیار حرکت کردند. در این مراسم چند تن از فعالان مدنی آذربایجان از جمله دکتر پرویز محمدی٬ آشیق قنبر حقیری٬ ائلدار٬ بنی وند و ... سخنرانی کرده و چند شاعر اشعار خود را قرائت کردند.

لازم به ذکر است که٬ پنجشنبه چهارم خرداد ۱۳۸۵ در جریان سرکوب اعتراضات نقده از طرف مامورین جمهوری اسلامی ایران دهها تن کشته و زخمی شدند٬ که حکومت ایران تنها کشته شدن چهار نفر به نامهای: توحيد آذريون (۲۵ ساله - فرزند رحمت اله)٬ همت اسمزاده (۳۵ ساله -فرزند مرتضی)٬ حسین فتحي پور(دانش آموز ۱۷ ساله - فرزند اکبر ) و عسگر قاسمی (۳۹ ساله - فرزند قربان) را تأیید کرده است. همچنین مهدی عزیززاده٬ ناصر جهانگرد٬ محمود حاجی محمدی٬ علیرضا مهران٬ مهران نوحه خوان٬ کامران نوحه خوان٬ ایرج محمدی٬ حبیب رضوی٬ یحیی نوروزی٬ علیرضا ابراهیم زاده٬ حسین مرادی٬ علی نوری از جمله کسانی هستند که در این قتل عام زخمی شدند. مصدومیت این اشخاص در حکم صادره از طرف شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی نقده به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم قید شده است. اشخاص یاد شده به جرم زخمی شدن در تظاهرات به جزای نقدی بدل از حبس محکوم شدند.!

مراسم بزرگداشت شهدای سولدوزمراسم بزرگداشت شهدای سولدوز

آذربایجان اویرنجی حرکاتی : روز گذشته برگه زرین دیگری در تاریخ افتخارات سولدوز ثبت گشت. ظهر دیروز فعالین سولدوزی حرکت ملی آذربایجان و مدعوین و مهمانان دیگر شهرهای آذربایجان در ضیافت نهار بدعوت خانواده معزز شهید حسین فتحی پور در دومین سالگرد شهدای قیام خونین خرداد 1385 سولدوز در حسینیه علی اصغر سولدوز گرد هم آمدند. از ساعت 15 الی 17 نیز مجالس ترحیم شهدای آذربایجان با حضور پرشور مردم غیور و همیشه در صحنه سولدوز در مساجد کهل و جامع این شهر به نحو احسن برگزار شد...


دلیل برگزاری مراسم در دو مسجد مجزا و دور از همدیگر، فشار شدید اداره اطلاعات بر خانواده های داغدیده شهدا بود تا بدین طریق از برگزاری و حضور مردم در مراسم یادبود آن عزیزان ممانعت بعمل آید که با حضور گرم و مشتاقانه آحاد ملت حیله های کثیف آنان نیز خنثی گشت. پارچه نوشته ای که توسط فعالین سیاسی ارومیه با مضمون «سولدوزون شهیدلری ابدی یاشاماغی باشاردیلار - آذربایجان باشین ساغ اولسون» در مسجد نصب گشته بود جلوه خاصی به مجلس دیروز بخشیده بود. در حین برگزاری مجالس ترحیم شهیدان، مردمی که در رفت و آمد مابین مسجد امام حسن کهل و مسجد جامع نقده بودند، اداره اطلاعات از آنان فیلمبرداری بعمل می آورد. همچنین اداره اطلاعات با موبایل های فعالین حرکت ملی آذربایجان تماس گرفته و آنان را تهدید به کناره گیری از مراسم و بازگشت به منزل می نمود. از سوی دیگر رژیم آپارتاید از هفته گذشته تا به الان در سولدوز بحال آماده باش کامل بسر می برد و حتی در مکان های بی تردد و کوچه های بن بست نیز نیروهای امنیتی رژیم قرار گرفته اند. در اختتامیه مجلس ترحیم روز گذشته در مسجد جامع، روحانی غیور سولدوز جناب آقای میر حجت ابراهیمی سخنان صریح و هویت طلبانه ای را ایراد فرمودند. ایشان در ابتدای عرایض خود اشاره به شهادت جوانان پاک و شریف این سرزمین در جریانات خرداد 1385 داشت و آنان را با ارائه دلیل از آیات و احادیث، شهدای غیرت و آزادگی معرفی نمود. ایشان در رابطه با شهید حسین فتحی پور افزودند: آن زنده یاد که خود قاری قرآن و فرزندی صالح بود چگونه می تواند آنچه که امروزه برخی ها خطاب می کنند، باشد؟ وی افزود: دشمنان با ایجاد تفرقه در بین ملت قصد دارند دانشمندان و فرزانگانمان را از همدیگر جدا نمایند تا ما به وحدت و یکپارچگی نرسیم که مبادا خطری متوجه مواضع آنان گردد. میر حجت در پایان سخنرانی خود خطاب به نژاد پرستان فارس چنین گفتند: اگر نبود ملت تورک و روحانیون مبارز آذربایجان چه کسی می توانست اینان را از ظلم و گمراهی نجات دهد و اکنون زمانیکه کلمه تورک می آید گویی به آنها فحش می دهند. پس از سخنرانی ارزشمند روحانی فهیم سولدوز نوبت به مهندس بناوند فعال دلسوخته و آگاه سولدوز رسید. ایشان نیز با اشاره به سیاست یوغ آسیملاسیون شئونیزم پارس، با بهره گیری از آیات قرآنی اعمال ننگین فاشیست های فارس را خلاف دین و دشمنی با خدا دانستند. پس از سخنرانی مهندس بناوند و اتمام مجلس ترحیم دسته های عظیم مردم با اتومبیل ها و مینی بوس ها عازم مزار شهدا گشتند که تمامی مسیرهای منتهی به قبرستان در احاطه کامل اداره اطلاعات قرار داشت. با رسیدن سیل انبوه جمعیت از مساجد کهل و جامع به مزار شهدا و تجمع در آنجا پروفسور پرویز محمدی به سخنرانی پرداختند و شعر آفاق از سروده های خود ایشان که برگرفته از مخفف نام شهیدان ( آ:آذریون ، ف:فتحی پور ، ا:اسمزاده ، ق:قاسمی ) است را برای حضار قرائت کردند. دیروز علاوه بر مخبران رژیم آپارتاید بیش از هفت، هشت خودروی اداره اطلاعات و حفاظت امنیت نیروی انتظامی و ملعون نوروزپور در زوایای مختلف از مراسم یادبود شهدا فیلم برداری می نمودند. مراسم با نثار شاخه های گل بطوریکه مزار شهیدان از گل پر شده بود در آن محل به پایان رسید و سپس جمعیت حاضر عازم محمدیار مزار شهید عسگر قاسمی شدند. در آنجا نیز تنی چند از شاعران دلیر سولدوز به شعرخوانی پرداخته و شعرهای خود را نثار ارواح طیبه شهدای سولدوز نمودند. مراسم دومین سالگرد شهدای قیام خونین خرداد 1385 سولدوز با سخنرانی غنی پروفسور پرویز محمدی در مزار شهید عسگر قاسمی پایان پذیرفت.

شرکت هزاران تن از مردم آذربایجان در مراسم دومین سالگرد شهدای سولدوزشرکت هزاران تن از مردم آذربایجان در مراسم دومین سالگرد شهدای سولدوزمیللی شورا- پنجم خرداد: اورمونیوز: امروز شنبه ۴ خرداد ۱۳۸۷مراسم دومین سالگرد جانباختگان چهارم خرداد ۱۳۸۵ ـ که در اعتراضات سراسری تورکهای آذربایجان جان خود را از دست دادند ـ با شرکت هزاران نفر در مساجد جامع و کؤهول نقده و مسجد محمدیار و همچنین بر سر مزار جانباختگان در نقده و محمدیار برگزار شد.

بیش از ۵۰۰۰ نفر از اهالی نقده٬ اورمیه٬ قوشاچای(میاندوآب)٬ تبریز و ... ساعت سه الی پنج بعد از ظهر پس از حضور در مساجد نقده٬ ساعت ۵ الی ۷ بعد از ظهر بر سر مزار توحيد آذريون٬ همت اسمزاده و حسین فتحي پور در قبرستان شهر نقده حاضر شده و از آنجا برای اجرای مراسم بر سر مزار عسگر قاسمی به سوی شهر محمدیار حرکت کردند. در این مراسم چند تن از فعالان مدنی آذربایجان از جمله دکتر پرویز محمدی٬ آشیق قنبر حقیری٬ ائلدار٬ بنی وند و ... سخنرانی کرده و چند شاعر اشعار خود را قرائت کردند


حماسه اهالی سولدوز در سالگرد قیامهای ملت آذربایجان جنوبی

سولدوزون شهیدلری ابدی یاشاماغی باشاردیلارمیللی شورا- پنجم خرداد:سولدوز خبر: روز گذشته برگه زرین دیگری در تاریخ افتخارات سولدوز ثبت گشت. ظهر دیروز فعالین سولدوزی حرکت ملی آذربایجان و مدعوین و مهمانان دیگر شهرهای آذربایجان در ضیافت نهار بدعوت خانواده معزز شهید حسین فتحی پور در دومین سالگرد شهدای قیام خونین خرداد 1385 سولدوز در حسینیه علی اصغر سولدوز گرد هم آمدند.

از ساعت 15 الی 17 نیز مجالس ترحیم شهدای آذربایجان با حضور پرشور مردم غیور و همیشه در صحنه سولدوز در مساجد کهل و جامع این شهر به نحو احسن برگزار شد. دلیل برگزاری مراسم در دو مسجد مجزا و دور از همدیگر، فشار شدید اداره اطلاعات بر خانواده های داغدیده شهدا بود تا بدین طریق از برگزاری و حضور مردم در مراسم یادبود آن عزیزان ممانعت بعمل آید که با حضور گرم و مشتاقانه آحاد ملت حیله های آنان نیز خنثی گشت.

پارچه نوشته ای که توسط فعالین سیاسی ارومیه با مضمون«سولدوزون شهیدلری ابدی یاشاماغی باشاردیلار-آذربایجان باشین ساغ اولسون» در مسجد نصب گشته بود جلوه خاصی به مجلس بخشیده بود. درحین برگزاری مجالس ترحیم شهیدان، مردمی که در رفت و آمد مابین مساجد امام حسن کهل و جامع نقده بودند، اداره اطلاعات از آنان فیلمبرداری بعمل می آورد.

همچنین اداره اطلاعات با موبایل های فعالین حرکت ملی آذربایجان تماس گرفته و آنان را تهدید به کناره گیری از مراسم و بازگشت به منزل می نمود. از سوی دیگر رژیم آپارتاید از هفته گذشته تا به الان در سولدوز بحال آماده باش کامل بسر می برد و حتی در مکان های بی تردد و کوچه های بن بست نیز نیروهای امنیتی رژیم قرار گرفته اند.

حجت الاسلام میرابراهیمی در مسجد جامع سولدوز: قربانیان سولدوز، شهدای غیرت و آزادگی هستند
میللی شورا- پنجم خرداد:سولدوز خبر:در اختتامیه مجلس ترحیم شهدای سولدوز که روز گذشته در مسجد جامع این شهر برگزار شد، روحانی غیور سولدوز جناب آقای میر حجت ابراهیمی سخنان صریح و هویت طلبانه ای را ایراد فرمودند. ایشان در ابتدای موعظه خود اشاره به شهادت جوانان پاک و شریف این سرزمین در جریانات خرداد 1385 داشت و آنان را با ارائه دلیل از آیات و احادیث، شهدای غیرت و آزادگی معرفی نمود.

ایشان در رابطه با شهید حسین فتحی پور افزودند: آن زنده یاد که خود قاری قرآن و فرزندی صالح بود چگونه می تواند آنچه که امروزه برخی ها خطاب می کنند، باشد؟ وی افزود: دشمنان با ایجاد تفرقه در بین ملت قصد دارند دانشمندان و فرزانگانمان را از همدیگر جدا نمایند تا ما به وحدت و یکپارچگی نرسیم که مبادا خطری متوجه مواضع آنان گردد.

میر حجت در پایان سخنرانی خود خطاب به نژاد پرستان فارس چنین گفتند: اگر نبود ملت تورک و روحانیون مبارز آذربایجان چه کسی می توانست اینان را از ظلم و گمراهی نجات دهد و اکنون زمانیکه کلمه تورک می آید گویی به آنها فحش می دهند.مهندس بناوند در مسجد جامع سولدوز: اعمال ننگین فاشیزم فارس، معنایی جز دشمنی با خدا ندارد

میللی شورا- پنجم خرداد:سولدوز خبر: روز گذشته مهندس بناوند فعال دلسوخته و آگاه سولدوز در مسجد جامع شهر نقده در مراسم ختم شهدای سولدوز گفت رسید. ایشان نیز با اشاره به سیاست یوغ آسیملاسیون شئونیزم پارس، با بهره گیری از آیات قرآنی اعمال ننگین فاشیست های فارس را خلاف دین و دشمنی با خدا دانستند. پس از سخنرانی مهندس بناوند و اتمام مجلس ترحیم دسته های عظیم مردم با اتومبیل ها و مینی بوس ها عازم مزار شهدا گشتند که تمامی مسیرهای منتهی به قبرستان در احاطه کامل اداره اطلاعات قرار داشت.

با رسیدن سیل انبوه جمعیت از مساجد کهل و جامع به مزار شهدا و تجمع در آنجا پروفسور پرویز محمدی به سخنرانی پرداختند و شعر آفاق از سروده های خود ایشان که برگرفته از مخفف نام شهیدان ( آ:آذریون ، ف:فتحی پور ، ا:اسمزاده ، ق:قاسمی ) است را برای حضار قرائت کردند.

جوانان سولدوز در برابر دوربینهای اطلاعات بر سر مزار شهدا شعر خواندند

میللی شورا- پنجم خرداد:سولدوز خبر:دیروز علاوه بر مخبران رژیم آپارتاید بیش از هفت، هشت خودروی اداره اطلاعات و حفاظت امنیت نیروی انتظامی و ملعون نوروزپور در زوایای مختلف از مراسم یادبود شهدا فیلم برداری می نمودند. مراسم با نثار شاخه های گل بطوریکه مزار شهیدان از گل پر شده بود در آن محل به پایان رسید و سپس جمعیت حاضر عازم محمدیار مزار شهید عسگر قاسمی شدند. در آنجا نیز تنی چند از شاعران دلیر سولدوز به شعرخوانی پرداخته و شعرهای خود را نثار ارواح طیبه شهدای سولدوز نمودند. مراسم دومین سالگرد شهدای قیام خونین خرداد 1385 سولدوز با سخنرانی غنی پروفسور پرویز محمدی در مزار شهید عسگر قاسمی پایان پذیرفت.

تصاویری منتشر نشده از قیام سولدوزتصاویری منتشر نشده از قیام سولدوز

آذربایجان اویرنجی حرکاتی ( سولدوز ) : این تصاویر خود گویای مظلومیت سولدوز و آذربایجان است .برای دیدن تمامی تصاویر ادامه ی مطلب را مشاهده فرمایید .شهید توحید آذریون

شهید توحید آذریون

شهید همت اسمزادهجمعی از فعالین حرکت ملی در سولدوز بازداشت شدندجمعی از فعالین حرکت ملی در سولدوز بازداشت شدند

خانوادهای شهدا به همراه جمعی از اهالی بر مزار شهدای قیام خرداد 85 تجمع کردند

میللی شورا- چهارم خرداد:سولدوز خبر:مراسم بزرگداشت دومین سالگرد قیام خونین بهار 1385 ملت تورک آذربایجان جنوبی علیه شئونیزم پارس از ساعت 3 بعدظهر روز اول خرداد با حضور خانواده های داغدیده شهدای سولدوز، فعالین حرکت ملی آذربایجان و جمع کثیری از آحاد ملت در مزار شهدای قیام خونین خرداد 1385 سولدوز تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی رژیم آپارتاید برگزار گردید.

در نقاط مرتفع اطراف قبرستان گارد ویژه سر تا پا مسلح نیروی انتظامی مستقر شده بود و در سمت پایین قبرستان در کنار جاده اتومبیل سمند نقره ای رنگ متعلق به اداره اطلاعات که در درون آن سرگرد نوروزپور نیز مشاهده می شد از دور دست مراسم را با دوربین های مخصوص خود ضبط نموده و تحت نظر داشتند.با وجود این تنی چند از عمال رژیم با سیستم های مخصوص و مخفی خود از قبیل کیف دستی مجهز به فیلمبرداری و غیره از نزدیک و در بین تجمع کنندگان به امر جاسوسی می پرداختند که حیله ها و مکرهای آنان بر همگان آشکار گشته است.

مراسم بزرگداشت شهدای قیام خونین سولدوز با سخنرانی تنی چند از فعالین سیاسی حرکت ملی آذربایجان جنوبی و ختم فاتحه نثار شهدای سولدوز و تمامی شهدای آذربایجان در مزار شهدای سولدوز پایان پذیرفت.

سپس دسته های مختلف مردم بسوی قبرستان عطاء الله محمدیار که شهید عسگر قاسمی دیگر شهید قیام خونین خرداد 1385 سولدوز در آنجا آرمیده است، حرکت نمودند. با تجمع مردم غیور سولدوز در مزار شهید عسگر قاسمی و نثار فاتحه مراسم روز اول خرداد به پایان رسید.

گفتنی است در پایان مراسم تنی چند از فعالین حرکت ملی آذربایجان که از راه خاکی کهل با ماشین خود در راه بازگشت به منزل بودند توسط اداره اطلاعات دستگیر شده اند. شایان ذکریم مراسم اصلی روز شنبه چهارم خرداد از ساعت 3 الی 5 بعدظهر در مساجد امام حسن کهل و جامع نقده و از آنجا در مزار شهدای راه آزادی برگزار خواهد شد.