Wednesday, January 31, 2007فرماندار سولدوز عامل شلیک به سوی مردم

فرماندار سولدوز که اصلی ترین عامل شلیک به سوی مردم سولدوز در ماه خرداد بود از طرف هیئت دولت به عنوان بهترین فرماندار بحران برگزیده شده است و نیز بنا به یک منبع بسیار موثق وی به سمت استاندار زنجان منصوب شده است و حکم قطعی آن ارسال شده است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home