Monday, July 09, 2007اخراج تکاور سولدوزی تیپ 25 پسوه-

سیروس قنبری 33 ساله از سولدوز با وجود 16 سال خدمت در تیپ 25 تکاور پسوه از طرف رژیم شئونیستی فارس ایران پان تورک و تجزیه طلب شناخته شده و لغو از خدمت گردید.

جنبش دانشجویی آذربایجان - سولدوز

0 Comments:

Post a Comment

<< Home