Tuesday, July 17, 2007سياست كردها درشهرستان نقده كمي تغيير كرده است

پس از آنكه حكومت بعثي در عراق بر اثر خيانت معتمدين صدام و ظلم هاي فراوان گذشته اين حزب به راحتي سقوط كرد حكومت مركزي ايران به فكر چاره افتاد تا به سرنوشت حزب بعث قدرتمند دچار نشود لذا سعي كرد تا با تحريك احساسات قدرتمندترين حامي خود درمورد مقداراتكا به اين پشتوانه بيشتر اطمينان حاصل كند.بنابراين در روزنامه سراسري ورسمي دولتي اقدام به چاپ كاريكاتوري توهين آميز بر عليه ملت بزرگ آذربايجان نمود.رژيم ايران انتظار اعتراض در حد دانشگاه را داشت اما اما هرگز تصور نميكرد مسئله تا اين حد بغرنج شودحركتي كه در سرتاسر آذربايجان به راه افتاد باعث شد تا گرد وغبا سالها به خواب رفتگي از صورت آذربايجان زدوده شود.يكي از ثمرات اين سياست احمقانهء احمدي نژادي ايجاد اتحاد فوقالعاده در بين صفوف مردم ترك ايران با يكديگرشد وحتي اعلام موجوديتي شد براي ديگر قوميت هاي مبارز عليه حكومت ديكتاتوري اسلامي(هر حكومت خارجي يا داخلي كه خود را با مطلقه بودن پيوند دهد بدون شك به ديكتاتوري خواهد انجاميد)كه وحدت مابين قوميتها را در اين راه بيشتر كندتا جايي كه حتي گروههاي تروريستي كردستان پس از واقعهء نقده با اعلاميه هاي متعدد خود را دركنار برادران!!؟؟ تورك آذربايجان اعلام كردند اين تاكتيك شايد در گذشته فريبكارانه بوده وتوانسته در شهرهايي مانند كركوك وسليمانيه جوابگو باشد اما درشهر نقده ومنطقه سولدوز هرگز كارايي نخواهد داشت چرا كه مردم نقده بارها از دست گروهكهاي تروريستي دچار رنج وزحمت دائمي بوده اند پس چگونه ميتواند دشمن چندين ساله يك شبه دوست شود لذا از روزهاي نخست پخش اعلاميه وعكس العمل عمومي مردم نقده با بي اعتمادي ونفرت همراه شد بنابر اين سران اكراد را متوجه قضيه اي كرد وآن اينكه در خرداد 85 مردم نقده نشان دادند كه در مقابل هر نوع تهديد به شدت واكنش نشان خواهند دادلذا حمله مستقيم كارساز نخواهد شد،

تاكتيك جديد كردها درحال حاضر در نقده خريد زمين وخانه توسط منفذين خود كه اعتباري در بين مردم تورك كسب كرده اند وسپس فروش آن به افراد ديگر استوارشده است.به طوري كه با احداث صندوقهايي به يكديگر كمك مالي ميرسانند تاكساني هم كه امكانات وبضاعت كمتري دارند به راحتي صاحب مال ومنال وخانه در منطقه تورك نشين شوند از انجايي كه قريب به 85/ خانواده هاي كرد نقده از نظر عفت زير 0 هستند محله هاي كرد نشين پر از خانه هاي فساد شده است به همين خاطر توركها تمايلي به خريدمنزل در اين مناطق را ندارند اما بر عكس سير حركت كردها به مناطق تورك نشين روز به روز بيشتر ميشود .جاي تاسف است كه هنوز آگاهي مردم از اين بابت كه مراقب آينده بافت وتركيب جمعيتي شهر باشند بسيار پايين است. سرمايه داران نقده اصلا توجهي به مسائل اين چنيني ندارند بر عكس سرمايه داران كرد نقده مانند حسن خضري(بهرامي) امير عشايريها ،احمدي ها وغيره به شدت در حال قدرت گرفتن هستند باز جاي تاسف دارد كه اكثر مشتري هاي زرگري حسن بهرامي را توركها تشكيل ميدهند با اين روال آينده شهر سولدوز به فاجعه خواهد كشيد چاره كار آن است كه همانطوري كه آنها جلساتي تشكيل داده وبا يكديگر همكاري تنگاتنگي انجام ميدهندمنفذين وبزرگان وسرمايه داران ما نيز اين چنين كارهايي را براي پيشرفت خود ومردم انجام دهند.

ايشچي-سولدوزلو

0 Comments:

Post a Comment

<< Home