Wednesday, October 24, 2007سولدوز (نقده) رودرو با یک بحران قومی یا مذهبی

تاریخ27/07/1386 ساعت:22:20

ایجنا نیوز/ خبرگزاری جوانان آزادیخواه ایران: خبرنگار یک سایت حامی رژیم مذهبی ایران از شهر نقده گزارش داد در ادامه روند سنی سازی شهر نقده وپس از يك دوره بيست ساله كه در اين مدت جمعيت سنی اين شهر از يك هشتم به بيش از نصف افزايش يافت و در دو سال اخير سياست اين گروهكها تغيير كرده .اين گروهك پيرو موفقيت در تغيير تركيب جمعيتی شهر پيرانشهر كه در اوائل انقلاب نصف شهر شيعه نشين بودند واكنون تعداد معدودی از كارمندان شيعه در آنجا ساكنند، مبادرت به تغيير تدريجی تركيب جمعيتی شهر نقده مينمايد هم اكنون نيز پس از اين برنامه در صددند تا نقاط مهم اقتصادی اين شهر را در دست بگيرند اخيرا يك مغازه در خيابان اصلی اين شهر را به قيمت يكصد وبيست وپنج ميليون تومان از مالك آن خريداری كرده و تعداد مغازه های خود را در اين خيابان به بيش از سی باب مغازه برسانند در حال حاضر بيش از 80 درصد طلافروشيهای اين شهر در دست آنها ميباشد . لازم به ذكر است كه اين جريان به يمن تسامح مسئولين در عدم كنترل دقيق خريد وفروش ماهواره مستقيما از خارج هدايت شده وظاهرا رهبريت داخلی ندارد نكته حايز اهميت اين است كه فعاليت فرقه منحرف وهابيت در ميان سنيان شافعی جنوب استان آذربايجان غربی طی چند سال اخير بشدت افزايش يافته و در بعضی از روستاها علنی شده . پيش بينی ميشود طی دهه آينده ادامه اين سياست منجر به بروز تنشهای قوميتی و تشديد تفرقه بين شيعه وسنی شده وخطر سلفی گری اين مناطق را بشدت تهديد نمايد . ضروریست قبل از بوجود آمدن مشكلات فوق تدابير دقيق وحساب شده از سوی دولت مردان اتخاذ شود

این سایت خبری حامی رژیم جمهوری اسلامی که عنوان آن بدلیل عدم تبلیغ حذف میشود در خبر خود عنوانهای ترک و کرد را با سنی و شیعه تغییر داده است و درگیری قومی در این منطقه را به یک در گیری مذهبی تحریف کرده است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home