Wednesday, October 24, 2007مجلس یادبود هفتمین روز د ر گذشت قربان قاسمی در سولدوز برگزار شد

مجلس یادبود و ترحیم هفتمین روز درگذشت قربان قاسمی پدر شهید عسگر قاسمی امروز در مسجد حضرت رسول محمدیار با حضور خانواده های شهدای سولدوز ، فعالین حرکت ملی آذربایجان جنوبی و مردم غیور سولدوز برگزار گردید. رژیم آپارتاید ایران مامورین امنیتی خود را شب های گذشته بسیج کرده بود تا اعلامیه های مجلس ترحیم قربان قاسمی پدر شهید عسگر قاسمی را از کل شهر پاکسازی نمایند، شب گذشته نیز پارچه نوشته های تسلیتی که بزبان تورکی بر دیوار منزل خانواده داغدیده قاسمی نسب گردیده بود بدست فرومایگان رژیم فاشیستی ایران پاره و سوزانده شده بود. مراسم امروز تحت نظر جاسوسان شئونیزم فارس برگزار گردید.

جنبش دانشجویی آذربایجان- سولدوز

0 Comments:

Post a Comment

<< Home