Friday, November 02, 2007علما بدانند! کورد سازی نقده بعداز پیرانشهر!

بنا به گزارش خبرنگار سلدوز از شهر نقده در ادامه روند سنی سازی شهر نقده وپس از یک دوره بیست ساله که در این مدت جمعیت سنی این شهر از یک هشتم به بیش از نصف افزایش یافت در دو سال اخیر سیاست این گروهکها تغییر کرده .این گروهک پیرو موفقیت در تغییر ترکیب جمعیتی شهر پیرانشهر که در اوائل انقلاب نصف شهر شیعه نشین بودند واکنون تعداد معدودی از کارمندان شیعه در آنجا ساکنند، مبادرت به تغییر تدریجی ترکیب جمعیتی شهر نقده مینماید هم اکنون نیز پس از این برنامه در صددند تا نقاط مهم اقتصادی این شهر را در دست بگیرند اخیرا یک مغازه در خیابان اصلی این شهر را به قیمت یکصد وبیست وپنج میلیون تومان از مالک آن خریداری کرده و

تعداد مغازه های خود را در این خیابان به بیش از سی باب مغازه برسانند در حال حاضر بیش از 80 درصد طلافروشیهای این شهر در دست آنها میباشد . لازم به ذکر است که این جریان به یمن تسامح مسئولین در عدم کنترل دقیق خرید وفروش ماهواره مستقیما از خارج هدایت شده وظاهرا رهبریت داخلی ندارد نکته حایز اهمیت این است که فعالیت فرقه منحرف وهابیت در میان سنیان شافعی جنوب استان آذربایجان غربی طی چند سال اخیر بشدت افزایش یافته و در بعضر روستاهاعلنی شده . پیش بینی میشود طی دهه آینده ادامه این سیاست منجر به بروز تنشهای قومیتی و تشدید تفرقه بین شیعه وسنی شده وخطر سلفی گری این مناطق را بشدت تهدید نماید . ضروریست قبل از بوجود آمدن مشکلات فوق تدابیر دقیق وحساب شده از سوی دولت مردان اتخاذ شود .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home