Wednesday, December 05, 2007توهین به دانشمند فقید آذربایجان

شهرداری سولدوز نام فيلسوف و دانشمند بزرگ دنيای اسلام علامه محمد تقی جعفری را بر روی بيراهه و يكی از زباله دانی های سولدوز گذارده است. اين در حاليست كه علامه محمد تقی جعفری تنها شخصی است از بزرگان تورك كه اسم ايشان در نامگذاری ميدان ها ، خيابان ها و حتی كوچه های سولدوز شايد آنهم از روی ناچاری به كار رفته است .

آذربايجان اويرنجی حركاتی - سولدوز

0 Comments:

Post a Comment

<< Home