Saturday, January 19, 2008اجراي حكم شلاق براي آلپ آذريون برادر شهيد توحيد آذريون

ولی آذریون « آلپ » از فعالین سیاسی حرکت ملی آذربایجان برادر شهید توحید آذریون از شهدای قیام خونین خرداد 1385 سولدوز که قبلا از سوی بیدادگاه رژیم فاشیستی پارس بخاطر رشادت هایی که ایشان در جنبش های هویت طلبانه در سولدوز از خود نشان داده اند محکوم به پرداخت 100 هزار تومان جریمه بهمراه 20 ضربه شلاق شدند. روز گذشته حکم شلاق ایشان بدست جلادین آپارتاید ایران اجرا گشت تا پاسخ بازخواست قاتلین برادر خویش را چنین دریافت نماید.

آذربایجان اویرنجی حرکاتی – سولدوز

0 Comments:

Post a Comment

<< Home