Sunday, February 10, 2008اخطار شئونیزم فارس به خانواده شهدای سولدوز

دادسرای کارکنان دولت شعبه چهارم بازپرسی تهران حکم منع تعقیب امینی فرد ( چوبان) فرماندار سابق سولدوز را بهمراه اخطاری به خانواده ای شهدای قیام خونین خرداد 1385 سولدوز ابلاغ نمود. این ملعون که حکم به خاک و خون کشیدن مردم بی دفاع سولدوز را که از طرف مقامات کشوری و مافوق های خود صادر شده بود را در سولدوز اجرا نمود و موجب قتل عام جوانان رشید آذربایجان شد تا بدین ترتیب به سبب خوش خدمتی به رژیم آپارتاید ایران و خیانت به ملت تورک تشویق شده و ترفیع خدمت بگیرد. خانواده های شهدای سولدوز اعتراض خود را به حکم فرمایشی و جعلی بیدادگاه رژیم فاشیستی پارس با دادن لایحه ای جهت تجدید نظرابلاغ نموده اند.

آذربایجان اویرنجی حرکاتی - سولدوز

0 Comments:

Post a Comment

<< Home